Haberler

Haberler->Egitim-İş Sendikası   
Eğitim-İş ten Bir Dava Daha

Eğitim İş Olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerine dava açtık.

 

657 Sayılı Kanun'un Ek 39. maddesinin uygulanabilirliğini olanaksız hale getiren "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin" 22/1. maddesi, (a) fıkrasının, 6. paragrafında geçen "sırada atanmak üzere öğretmen bulunmayan" ibareleri İLE 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi "Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun" A/3. "Yer Değiştirme İşlemleri" başlıklı maddesinin 4. fıkrasında yer alan "eğitim kurumları bazında oluşturulan sıraların ilan edilmesinden sonra hiçbir atama döneminde ve atama biçiminden bu kurumlara atama yapılamayacağı" ibarelerinin iptali için Danıştay'a dava açtık.


DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA
Yürütmenin Durdurulması Taleplidir
DAVACI : Mustafa Çakır adına Eğitim-İş Sendikası TCKN:
VEKİLLERİ : Av. Tansu Batur - Av. Jale Kural - Av. Bahadır Turan Durmaz (Adres Antette)
DAVALI : 1) Milli Eğitim Bakanlığı - Ankara
2) Edirne Valiliği - Edirne
KONU : Edirne Valiliği'nin 16.10.2008 tarih ve 23674 sayılı işlemi ile 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin" 22/1. Maddesi (a) fıkrasının 6. Paragrafında geçen "sırada atanmak üzere öğretmen bulunmayan" ibareleri ve 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi "Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun" A/3. "Yer Değiştirme İşlemleri" başlıklı maddesinin 4. Fıkrasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali talebinden ibarettir.
T.TARİHİ :
OLAYLAR
1 - Müvekkil sendika üyesi Mustafa Çakır Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde görev yapmaktadır. Mustafa Çakır'ın otistik rahatsızlığı olan, bireysel ve grup eğitimi çerçeve programı doğrultusunda bireysel destek eğitiminden yararlanması gereken bir oğlu vardır.
2 - Çocuk için bireysel destek eğitimi veren okul, Edirne merkezindedir. Mustafa Çakır, 657 sayılı Kanun'un Ek 39. maddesi uyarınca Edirne merkezinde bir okula atanmak üzere başvurmuştur. Ancak Mustafa Çakır'ın başvurusu; "tüm merkez okullarının sıralı olması, merkez ilçeye bağlı ulaşımı uygun köy okullarının ise sınıf öğretmenliği branşında ihtiyaç olmaması" gerekçesi reddedilmiştir.
Ancak gerek 2005 yılında 657 sayılı kanuna eklenen ek 39. maddenin ruhu ve gerekse 3797 sayılı kanunun 61. maddesi, sıralı okullara atama yapılmaması yönünde bir hüküm getirmemekte aksine özür durumuna bağlı atamaların her zaman yapılabileceğini düzenlemektedir. Bu itibarla üst normu genişleten/değiştiren yönetmelik ve yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan kılavuz hükümlerinin iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.
ÖZÜ:
Dava konusu edilen işlem ve dayanağı yönetmelik hükümleri, 3797 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 61. Ve 657 sayılı Kanun'un 39. Maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.
3797 sayılı Kanun'un 61. Maddesi özür nedeniyle yapılacak yer değiştirmelerin herhangi bir süre ile sınırlı olmadığını düzenlemektedir. Oysa ki dava konusu edilen düzenleyici işlemler; sırada atanmak üzere öğretmen bulunan okullara, sıra atamaları bitinceye kadar özür nedeniyle atama yapılmasına izin vermemektedir. Sıra atamaları bittikten sonra ise doğal olarak bu okullarda boş kadro kalmamaktadır. Boş kadro kalmaması durumunda ise 657 sayılı kanuna eklenen 39. Maddenin uygulanabilirliği ortadan kalkmaktadır. Müvekkil sendika üyesinin çocuğu gibi henüz 5 yaşında olup, bu yaşlarda özel eğitim hizmetinden acilen yararlanması gereken çocukların eğitimleri "boş kadro oluşması" durumuna ertelenmektedir. Bu durumun ne kadar süreceği belli olmamakla birlikte özürlü olan çocuğun hayatı gün geçtikçe geri dönülemez noktalara doğru ilerlemektedir. Bu itibarla dava konusu edilen yönetmelik hükümlerinin iptal edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
AÇIKLAMALAR
Mustafa Çakır'ın otistik rahatsızlığı olan çocuğu hakkında yapılan tetkikler sonrasında 21.04.2008 tarihinde H.Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından çocuğun otistik bireyler, bireysel ve grup eğitim çerçeve programı doğrultusunda 1 yıl süre ile bireysel destek eğitiminden yararlanması gerektiği yönünde rapor düzenlenmiştir. Oysaki yer değiştirme kılavuzuna göre başvurular 25.03.2008 tarihinde sona ermiştir. Dolayısı ile Mustafa Çakır'ın, çocuğunun eğitim alması gerektiğini öğrendiği tarihte, yer değiştirme başvuruları için öngörülen süre çoktan dolmuştur. Dolayısı ile Mustafa Çakır, yer değiştirme talebini yer değiştirme sıra listelerinin hazırlanmasından sonra yapmak durumunda kalmıştır. İdare ise Mustafa Çakır'ın 657 sayılı kanunun ek 39. maddesi uyarınca yapmış olduğu yer değiştirme talebini "tüm merkez okullarının sıralı olması, merkez ilçeye bağlı ulaşımı uygun köy okullarının ise sınıf öğretmenliği branşında ihtiyaç olmaması" gerekçesi ile reddetmiştir. Oysa ki red gerekçesi hukuka aykırıdır. Şöyle ki;
Milli Eğitim Bakanlığı Kadroları Kapsamında Yapılan Atama Ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Hükümler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 39. Maddesinin Uygulanmasını Zorlaştırmakta Hatta İmkansız Hale Getirmektedir.
07.07.2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, amacı; "özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak" olan 5378 sayılı "Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 21. maddesi uyarınca 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK Madde 39 - Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır."
Ancak bahsi geçen maddenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenme tarihinin 2005 yılı olması dolayısı ile mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ek madde ile öngörülen atama şekli "özür nedeniyle yapılacak yer değiştirme" kapsamında kalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı kadroları kapsamında yapılan atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin hükümler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 39. maddesinin uygulanmasını zorlaştırmakta hatta imkansız hale getirmektedir. Şöyle ki;
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 61. maddesi aynen şu şekildedir;
"Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılır. (Ek cümle: 30/04/2003 - 4855 S.K./2. md.;Metinden çıkartılan cümle: 02/07/2005 - 5381 S.K./1.mad)
Bakanlıkça belirlenen özürler nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler, eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla bu sürelerle sınırlı değildir.
Özüre dayalı yer değiştirmeler, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması temelinde gerçekleştirilir. Bu özürler gruplandırılarak önem ve öncelik sırasına konulur ve gruplarına göre puanlandırılır.
Özüre dayalı yer değiştirme istekleri, hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin üç yılsonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar. Aylıksız izin verilenler, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 72 nci maddesi hükmünden yararlandırılır."
Görüldüğü üzere yer değiştirmelerde öncelik, hizmet puan üstünlüğüne dayanmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir özür sebebi ile yer değiştirme talebinde bulunan kamu görevlisinin hizmet puanı, yer değiştirmesini sağlayacak derecede yüksek değilse idarece atamasının yapılmayarak talebinin reddedilmesi değil, talep halinde ilgili kamu görevlisi tarafından istekte bulunulan yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izin verilmesi öngörülmüştür. Ancak burada önemle belirtilmesi gereken husus; özür nedeniyle yapılacak yer değiştirmelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla her zaman yapılabilmesinin bu kanun maddesi ile düzenlenmiş olmasıdır.
3797 sayılı Kanun'un 61. maddesi hükümlerine karşın, 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin konu ile ilgili hükümleri farklılık arz etmekte, farklı engeller koymaktadır. Adı geçen yönetmeliğin 22. maddesi ise aynen şu şekildedir;
"(1) Öğretmenler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il içinde veya iller arası yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.
a) İl içi yer değiştirme; Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler ile özür durumunu belgelendirenler il içinde eğitim kurumu tercihi yapmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince ilân edilir.
Atamalar, bu sırada bulunanlar arasından eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde o okul veya kurumu tercih edenlerden hizmet puanı en fazla olandan başlanması suretiyle Mayıs ayı içinde gerçekleştirilir. Ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibarıyla sağlanır.
Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır.
Sıra kapsamındaki il içi yer değiştirmeler, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından yarı yıl ve yaz tatillerinde yapılır. Ancak, sırada bulunan öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumunda olmaları halinde bu dönemler dışında da yer değiştirmeleri yapılabilir.
Eğitim kurumları itibarıyla oluşturulan sıraların ilân edilmesinden sonra bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından biri nedeniyle il içinde yer değişikliği isteyenlerin atamaları, sırada atanmak üzere öğretmen bulunmayan eğitim kurumlarına yapılır.
Ataması yapılanlar ile herhangi bir şekilde sırası iptal edilenlerin yerine sıra içinden veya dışından hiçbir şekilde sıra kaydı yapılmaz.
...."

Yönetmelik hükümleri yanında yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan 2008-2009 dönemi Öğretmenlerin İl içi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun yer değiştirmeye ilişkin hükümleri uyuşmazlığa ışık tutacaktır. Kılavuzun "Yer Değiştirme İşlemleri" başlıklı A/3. maddesi yer değiştirme taleplerinin toplanmasından sonra sıra oluşturulmasının nasıl yapılacağı konusuna açıklık getirmiştir. Buna göre atanma talebinde bulunulan her eğitim kurumu ayrı ayrı değerlendirilecek, talepte bulunulan kuruma başvuranlar kendi aralarında hizmet puanına üstünlüğüne göre sıralanacaklardır. Ve hizmet puan üstünlüğüne göre yapılan sıralama ilan edilecektir. Sıraların ilan edilmesinden sonra sıralama değiştirilemeyecek, yeniden sıralama yapılamayacak, hiçbir atama döneminde ve atama biçimi ile sıralama alınan kurumlara atama yapılamayacaktır.
Buna karşın 3797 sayılı Kanun'un 61. maddesinde özür durumuna bağlı atamaların herhangi bir süre ile sınırlı olmadığından bahsedilmektedir. Anılan madde hükmüne karşı ilk engel yukarıda alıntı yapılan atama yönetmeliğinin 22. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin 6. paragrafında "eğitim kurumları itibarıyla oluşturulan sıraların ilân edilmesinden sonra yönetmelikte belirtilen özür durumlarından biri nedeniyle il içinde yer değişikliği isteyenlerin atamaları, sırada atanmak üzere öğretmen bulunmayan eğitim kurumlarına yapılacağı" düzenlenen hüküm ile getirilmiştir. Bu engel yalnız bırakılmamış il içi yer değiştirme kılavuzunun A/3. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "eğitim kurumları bazında oluşturulan sıraların ilan edilmesinden sonra hiçbir atama döneminde ve atama biçiminden bu kurumlara atama yapılamayacağı" düzenlemesi ile pekiştirilmiştir.
Boş kadroya sahip okulların sıra listelerinde ilan edildiği, sıra atamalarının bitmesinden sonra hiçbir okulda atama yapılacak boş kadronun kalmadığı düşünüldüğünde; sıra atamalarından sonra özür durumuna bağlı atamaların yapılması imkansız hale geldiği görülecektir. Oysaki gerek 657 sayılı kanunda ve gerekse 3797 sayılı kanunda sıra atamaları bitene kadar hiçbir şekilde özür durumuna bağlı atamaların yapılmayacağına dair bir düzenleme yoktur. Bu sebeplerle anılan düzenlemeler yasalara aykırıdır.
Kamu Görevlilerinin; Hayatını Başkasının Yardım Veya Bakımı Olmadan Devam Ettiremeyecek Derecede Özürlü Olduğu Sağlık Kurulu Raporu İle Tespit Edilen Eşi, Çocukları İle Kardeşleri Hakkında Özel Düzenlemeler Getirilmelidir.
Hakkında özel yasa çıkarılan bir özür durumu sebebiyle yapılacak olan atamalara öncelik tanınması gerekmektedir. Nitekim bahsi geçen yönetmeliğin 11. maddesinde, atamalarda öncelik sağlanacak durumlar sayılmıştır. Öğretmen atamalarında öncelik aşağıdaki gibidir.
"a) Öğretmenliğe ataması uygun görülmeyenler ile herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenler,
b) Sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlar,
c) Öğretmenlik görevine ilk defa atanmak isteyenler,
ç) Görevden çekilen veya çekilmiş sayılanlardan tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenler,
d) Daha önce öğretmenlik görevinde bulunmuş olup da halen başka görevde bulunanlardan tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenler,
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılanların atanabilmeleri, kadro imkânları ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça planlanır."
Görüldüğü üzere (a) ve (b) bentleri ile ilk defa öğretmenlik görevine atanacak olanlara karşı iki gruba öncelik tanınmıştır. Normal atama sisteminde ilk defa atanacak olanların atamalarının yapılması kural olmasına karşın iki farklı gruba öncelik tanınması o grupların farklı özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Benzer şekilde aynı yönetmeliğin "Olağanüstü Hallere Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 32. maddesinde özel bir uygulama göze çarpmaktadır. Yönetmeliğin 32. Maddesi aynen şu şekildedir;
"(1) Bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın;
a) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle, kendileri veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından maddi veya manevi zarara uğrayanlardan bu durumlarını kriz merkezlerinden alacakları belgenin o ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla olay tarihinden itibaren bir yıl içinde,
b) Özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmadığı o ilin en üst mülkî amirince yapılacak değerlendirme sonucu görev yerinin değiştirilmesi rapor ile teklif edilenler,
c) Eşi ölenler, eşinin ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde,
ç) Eşi şehit olan öğretmenler
yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) (a), (b) ve (c) bentlerine göre yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. (ç) bendine göre eşi şehit olan öğretmenlerin yer değişikliği istekleri yer değiştirme dönemi ile sınırlı olmaksızın atanacakları yerde alanlarında açık norm kadro bulunması şartına bağlı kalınmadan gerçekleştirilir."
Görüldüğü üzere her ne kadar hiçbir kanunda şehit eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınacağına dair bir hüküm bulunmasa da eşi şehit olan öğretmenlerin yer değişikliği istekleri herhangi bir dönem veya açık norm kadro varlığı ile sınırlı olmaksızın her zaman gerçekleştirilebilmektedir.
Birleşmiş Milletler 'Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi' 7/2. maddesinde yer alan "Özürlü çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesine öncelik verilecektir" hükmünü de hatırlatarak özürlü kimselere karşı farklı uygulamaların var olması gerektiği kanaatimizi yineliyoruz. Nitekim 657 sayılı Kanun'a Ek 39. Maddenin getirilmesi bu ayrılacağın fark edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Emekli Sandığı ve SSK sosyal güvencesindeki özürlü çocuğu olan ailelere "Özürlü Çocukların Eğitimi, Tedavi ve Rehabilitasyonu" adı altında devlet yardımı yapılmaktadır. Ancak henüz mevzuatımız tam olarak özürlüleri koruma yönünde adapte edilememiştir. İşbu davanın açılmasına sebebiyet veren durum da tam olarak budur.
Bu itibarla mevcut yönetmelik hükümlerinin 657 sayılı kanuna eklenen ek 39. maddeye ve 3797 sayılı Kanun'un 61. Maddesine aykırılığı sebebi ile dava konusu hükümlerin iptal edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

SONUÇ: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle birlikte mahkemenizce re'sen dikkate alınacak hususlar bir arada değerlendirilerek;
1 - Edirne Valiliği'nin 16.10.2008 tarih ve 23674 sayılı işlemi ile,
2 - 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin" 22/1. maddesi (a) fıkrasının 6. Paragrafında geçen "sırada atanmak üzere öğretmen bulunmayan" ibareleri
3 - 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi "Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun" A/3. "Yer Değiştirme İşlemleri" başlıklı maddesinin 4. fıkrasının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve sonrasında iptaline,
4 - Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 13.12.2008
Davacı Vekilleri
Av. Tansu Batur Av. Jale Kural Av. Bahadır Turan Durmaz

EKLER
1 - Onaylı vekaletname sureti ve yetki belgesi
2 - Edirne Valiliği'nin dava konusu 16.10.2008 tarih ve 23674 sayılı işlemi
3 - Mustafa Çakır'ın çocuğuna ait belgeler
4 - 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"
5 - 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi "Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu"


www.egitimis.org.tr

Memurhaberleri.net


Bu Haber: 1798 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it