Haberler

Haberler->Egitim-İş Sendikası   
Egitim-İş ten Meb'e Uyarı
Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergeye dayalı olarak verilen ödüllerden;
daire başkanları, il veya ilçe milli eğitim müdürleri tarafından verilen ödüller için İLSİS'de "veren makam" olarak valiliğin veya bakanlığın işaretlenmesi yönündeki uygulamaların derhal sona erdirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduk. Bakanlığın işaret ettiğimiz yanlışta ısrarcı olması halinde, Sendikamız konuyla ilgili geniş kapsamlı hukuki süreç başlatacaktır....

 


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA - ANKARA


DİLEKÇE SUNAN : Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM- İŞ)
Ataç 1 Sokak Günal Apt. 42/5 Kızılay - ANKARA

VEKİLLERİ : Av. Tansu Batur & Av. Jale Kural & Av. Bahadır Turan Durmaz
Meşrutiyet Cad. 3/14- 16 Kızılay - ANKARA

MUHATAPLAR : 1- Milli Eğitim Bakanlığı Ankara


KONU : Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergeye dayalı olarak verilen ödüllerin İLSİS'de "veren makam" olarak işaretlenen makamlar konusunda uygulamada birliğin sağlanması ve hukuka aykırı uygulamaların sona erdirilmesi istemidir.
AÇIKLAMALAR :
Bilindiği üzere 24.04.2008 tarih ve 26856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği" yönetici olarak atanma talebinde bulunan adayların değerlendirilmeleri EK-2'de yer alan "Yönetici Değerlendirme Formu" üzerinden yapılmaktadır. 15.10.2008 tarih ve 27025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetici Değerlendirme Formu'na göre; -atamaya yetkili amirce verilmiş olan üç belge ile sınırlı olmak kaydıyla- her ödül belgesi için belirli bir puan verilmekte ve verilen bu puan yönetici seçiminde son derece belirleyici olmaktadır.
Müvekkil Eğitim-İş Sendikası'nın yaptığı araştırmalar sonucunda, konuyla ilgili olarak uygulamada birbiriyle çelişik tasarruflara imza atıldığını tespit etmiştir. Örneğin; Dairesi Başkanlarınca verilen teşekkür belgesi için İLSİS'de veren makam olarak "Bakanlık" işaretlenmekte veya İl Milli Eğitim Müdürleri tarafından verilen teşekkür belgesi için "Valilik" işaretlenmektedir.
Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği Ek-2'nin Danıştay'ın iptal kararı öncesindeki ilk halinde; aylıkla ödül ve teşekkür belgeleri puanlamada dikkate alınmaları için "yetkili amirlerce verilmesi şartı" yoktu. Konu ile açılan davalar ve uygulamada karşılaşılan/karşılaşılabilecek haksızlıklar gözetilerek EK-2'nin ilgili hükümlerinde değişikliğe gidilmiş, bütün ödüller için "atamaya yetkili amirlerce verilmiş olma şartı" getirilmiştir. Getirilen yeni düzenleme ile uygulamadaki keyfiliğin giderilmesine çalışılmış, ödüllerin puanlanmaya dahil edilmesi daha zor şartlara bağlanmıştır. Nitekim Danıştay 2. Dairesinin konu ile ilgili açmış olduğumuz davada vermiş olduğu kararın ilgili kısmı aynen şu şekildedir;
"Dava konusu Form'un, "Ödüller, Sicil, Ceza" bölümünde yer alan "her teşekkür belgesi için (3) puan" ibaresi ile puanlamaya tabi tutulan teşekkür belgesinin gerçek anlamda hak edilmiş bir belge niteliğinde olduğuna güvence olma anlamında; bu kısmın, belgeyi verecek amir yönünden, takdir belgesinde olduğu gibi sınırlandırılması gerekirken, kayırma amacıyla istismar edilmesini kolaylaştırıcı biçimde kapsamının genişletilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir."(Danıştay 2. Dairesi 21.07.2008 tarih 2008/3799 E.)

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge'nin "Takdir Belgesi Verecekler" başlıklı 6. maddesi ile "Teşekkür Belgesi Verecekler" başlıklı 7. maddesi incelendiğinde de, takdir ve teşekkür belgelerinin atamaya yetkili amirler dışındaki daire başkanları, il milli eğitim müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından da verilebildiği görülmektedir.
Dolayısıyla, il veya ilçe milli eğitim müdürlerinin -ödülleri bakan veya vali adına verseler dahi- verdikleri ödüller puanlamaya dahil edilemez. Aksi uygulama, Danıştay kararlarıyla revize edilen MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği ile Danıştay kararlarını hukuka aykırı olarak dikkate almama anlamına gelmektedir.
Bilindiği üzere yargı kararının biçimsel uygulanması, yargı kararının hiç uygulanmaması ile eşdeğerdir. Yargı kararının -biçimsel uygulama ile- etkisiz bırakılması, Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil etmektedir. Konusu suç teşkil eden bir emri uygulayan kişinin de, hukuka aykırı eylemin hukuki sorumluluğunu paylaşacağı kuşkusuzdur.
"...idarenin mahkeme kararlarını şeklen uygulayarak tesis edilen göreve iade işlemlerinin kısa süre sonra tekrar geçici olarak görevden alma işlemleri tesis edilerek yargı kararlarının hukuksal sonuçlarının etkisiz bırakılmasının amaçlandığı dosyada bulunan bilgi ve belgelerden anlaşıldığından adı geçene ait geçici görev onaylarında imzası bulunan...'un eylemine uyan TCK(eski) 228. maddesi uyarınca lüzumu muhakemesine, yargılamasının ... Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına..." (Danıştay 2. Dairesi 12.11.2002 tarih ve 2002/790E. ve 2002/3784K )

Sonuç olarak MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği eki ile ilgili olarak Danıştay 2. Dairesi'nin vermiş olduğu kararların gereği gibi uygulanmasının sağlanabilmesi açısından ve de YENİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARA SEBEBİYET VERİLMEMESİ İÇİN hukuka aykırı uygulamaların sona erdirilmesi gerekmektedir.
Hukuka aykırı uygulamalara derhal son verilmemesi halinde, görevlerinin gereğini yerine getirmeyen sorumluların cezalandırılmaları için gereken bütün hukuki girişimler yapılacaktır.
SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, atamaya yetkili amirler dışındaki kamu görevlilerinin vermiş oldukları ödüllerin (bakan adına, vali adına dahi olsa) ;
 Hiçbir şekilde MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği Ek-2 uyarınca puanlamaya dahil edilmemesi ve uygulamada birliğin sağlanması için gereken tüm önlemlerin ivedilikle alınmasını,
 Aksi uygulama yoluyla yapılan tüm değerlendirmelerin iptalini
ve sonucun tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz. 03.01.2009

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
(EĞİTİM İŞ)
Vekilleri
Av. Tansu Batur Av. Jale Kural Av. Bahadır Turan Durmaz

Eki - Onaylı Vekaletname sureti ve yetki belgesi


www.egitimis.org.tr

 


Bu Haber: 1579 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it