Divane Gazeller | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Divane Gazeller

  • Konbuyu başlatan cendere
  • Başlangıç tarihi
C

cendere

Ziyaretçi
Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir
Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat

En uzun gecenin hangisi olduğunu ne müneccim, ne de takvim yapanlar bilir...
Gam tutkunlarına sor ki geceler kaç saattir!..

...........................


Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek
Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn etti felek
Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek

Bilmem ki gözlerime felek nasıl bir büyü yaptı ki
Gözümü kan içinde bıraktı, aşkımı artırdı
Benim pençemin korkusundan arslanlar bile titrerken
Beni bir gözleri ahu karşısında acze düşürdü felek

......................


Dil beyt-i Hudâdır, ânı pâk eyle sivâdan,
Kasrına nüzul eyleye Rahman gecelerde!

“Gönül Allah’ın evidir, sen o evi daima günahlardan temiz tut ki,
gönlümüzün sultanı, köşküne gecelerde uğrayıversin”
İbrahim Hakkı Hazretleri

.......................


Ne beyân-ı hâle cür'et, ne figâna tâkatım var

Ne recâ-yı vasla gayret, ne firâka kudretim var

( Enderunlu Vasıf Efendi)

Ne hâlimi arz etmeye cür'et edebiliyorum ne de feryad etmeye tâkatım var.

Ne vuslat umudu için gayrete geliyorum, ne de ayrılığa güç yetirebiliyorum..

.................

b-263516-nedim.jpg


Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

(Ey Nedim! Senin anlattığın gibi böyle güzel bir kadın bu şehirde yok. Bu güzelliklere sahip olan varlık bir kadın, bir insan olamaz. Olsa olsa sana bir perinin yüzü görünmüştür. Sen ancak bir hayale aşık olmuşsun.)


......................


Divane FUZÛLİ'den;


Âb-gûndur günbed-i devvâr rengin bilmezem
Yâ muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su

O kadar çok ağladım ki, gözyaşlarım dönen gök kubbeyi doldurmuş. Bu yüzden renginin mâvi olduğunu bilemiyorum. Yâni gerçek rengini seçemiyorum, her tarafı su renginde görüyorum.


 
C

cendere

Ziyaretçi
Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş

Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş.
(Yavuz Sultan Selim )

Aheste çek kürekleri mehtab uyanmasın.
Bir âlem-i hayale dalan ab uyanmasın.
Ağuş-i nev-baharda habidedir cihan,
Sürsün sabah-ı haşre kadar hab uyanmasın.

b-263534-kuşlar.jpg


Gittin amma ki kodun hasret ile cânı bile

İstemem sensiz olan sohbeti yâran bile.

(Neşati )Vur pençe-i Ali'deki şemşîr aşkına
Gülbangi asumanı tutan pîr aşkına
Ey leşker-i müfettih-ül-ebvab vur bugün
Feth-i mübîni zemin o tebşir aşkına
Vur deyr-î küfrün üstüne rekz-i hilâl içün
Gelmiş bu şehsüvâr-i cihangir aşkına
Düşsün çelengi Rûm'un, eğilsin ser-i Firenk
Vur Türk'ü gönderen yed-i takdir aşkına
Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar
Fecr-i hücum içindeki Tekbir aşkına

...............

Sanma şahım /herkesi sen / sadıkane / yar olur
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyar olur
Sadıkane / belki ol / alemde bir / dildar olur
Yar olur / ağyar olur / dildar olur / serdar olur "
YAVUZ SULTAN SELİM HAN


 
Üst Alt