İlköğretim Veli Kılavuzu | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

İlköğretim Veli Kılavuzu

  • Konbuyu başlatan cendere
  • Başlangıç tarihi
C

cendere

Ziyaretçi
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

SAYI: B.08.TTK.0.01.01.01 15.02.2008* 0011404

KONU: İlköğretim Veli Kılavuzu

DOSYA

Değişen dünyada bilgiye ulaşma ve bilgiyi yeniden üretme yolları farklılaşmıştır. Değişime ayak uydurmak ancak eğitim ile mümkündür. Eğitimin aracı ve objesi olan bilgiye sahip olmak yeryüzündeki en büyük zenginliktir. Bilgiyi üretme ve onu anlamlı hale getirme ise zenginliğe giden yolun en önemli kilometre taşlarındandır.

Toplumun eğitim ihtiyacının giderilmesi amacıyla oluşturulan temel kurumlardan biri okuldur. Okul, kontrollü bir ortamda çocukta topluma ve kendine yarar sağlayacak davranışlar geliştirmeye çalışır. Ancak okulun çocuğa istenilen davranışları tek başına kazandırması yeterli değildir. Davranışların önemli bir kısmı ailenin katkısı ile oluşur. Aile katılımı, çocuğun okul başarısına etki eden en önemli etmenlerden biridir.

2005 yılında yenilenen öğretim programlarımızın çok önemli bir ayağı ve destekleyici unsuru velilerimizdir. Çocuğun okul başarısı üzerinde okulun fizikî, sosyal ve psikolojik ortamı kadar, ailenin evde sağladığı ortam ve koşulların da önemli etkisi vardır. Ailenin çocuğunu okulda öğrendiklerini tekrar etmeye yönlendirerek pekiştirmesi için yol göstermesi onun başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Ailenin okulla işbirliğine girerek çocuğun okulda hangi derste hangi konulan öğrendiği; bu amaçla ne tür etkinlikler gerçekleştirdiği, bunları evde nasıl tamamlaması gerektiği vb. konularda yardımcı olması mümkündür. Bu noktadan bakıldığında velilerimiz eğitimin olmazsa olmaz paydaşıdır.

Modern sosyolojiye göre anne babalık da bir tür sosyal roldür. Bütün rollerde olduğu gibi anne babanın da tüm çabası kendi rolünü imkânları ölçüsünde en iyi şekilde yerine getirmektir. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın okul başarılarının sağlanması ve giderek artması yönünde okul dışı ortamda anne baba olarak neler yapabilecekleri, onları akademik olarak nasıl destekleyebilecekleri konusunda arayış içinde olan velilerimizin de olduğu bilinen bir gerçektir.

Yukarıda sıralanan temel gerekçelerden hareketle Bakanlığımızca "Öğrenciyi ve Programı Anlamaya Yardımcı İlköğretim Veli Kılavuzu" hazırlanmıştır. 2008-2009 öğretim yılının başına kadar basımı yapılarak ilköğretim okullarında çocuğu bulunan tüm velilere ücretsiz olarak dağıtılması planlanan kılavuz Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

Üç bölümden oluşan kılavuzun birinci bölümünde ilköğretim 1-8. sınıflar düzeyinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerine ait içeriğin ve bazı kazanmaların evde aileler tarafından nasıl pekiştirilebileceğine ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur. Bu öneriler gündelik yaşamda hepimizin yerine getirdiği olağan işler dışında velilerimize fazladan yükümlülükler getirmeyecek niteliktedir. Amaç velilerimizi zorunlu bir yükümlülük altına sokmak, böylelikle okulun temel rol ve sorumluluğunu, yetki paylaşımı yoluyla ailelere devretmek değildir. Amaç, okulun işlevlerinin gerçekleşmesi sırasında evin ve aile ortamının yavaşlatıcı ve ket vurucu bir alan olmak yerine tamamen pekiştirici, örneklendirici ve günlük yaşamla ilişkilendirici bir uygulama alanı haline gelebilmesi için öneriler sunmaktır.

Kılavuzun ikinci bölümünde yenilenen öğretim programlarında sıklıkla geçen ve velilerimizin çocuğuna yardımcı olması sırasında belki de ilk kez karşılaştıkları çeşitli kavram ve terimleri içeren sözlük yer almaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise; gelişim ve değişim içinde olan çocuklarımızın gelişim evrelerine göre davranış ve tutumlarında gösterdikleri değişiklikler karşısında çocuğuna karşı nasıl bir tavır takınması gerektiği konusunda velilerimizi bilgilendirmek amaçlanmıştır. Bu bölümde "sorun" olarak nitelendirilebilecek senaryolar ve bu senaryolara ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Hazırlanan kılavuzun amacına ulaşması ve öneminin anlaşılabilmesi için iliniz bünyesindeki ilköğretim okullarında görev yapan tüm öğretmen ve yöneticilere aşağıdaki hususların duyurulması önem arz etmektedir:

Kılavuza Başkanlığımız internet adresinden ulaşılarak incelenmesi,

Öğretmenlerin öğrencileri kılavuzun amacı, işlevi ve yayınlandığı internet adresi hakkında bilgilendirmeleri; böylelikle velilerin de haberdar edilmelerinin sağlanması,

Kılavuzda adı geçen ders öğretmenlerince yapılacak zümre toplantılarında, işleyişi kolaylaştırmak ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla neler yapılabileceğinin tartışılarak karara bağlanması,

Yapılacak bire bir öğretmen-veli görüşmelerinde, okul ve sınıf veli toplantılarında ya da öğretmen, okul idaresi ve velinin çeşitli amaçlarla bir araya geldiği her tür görüşme ve organizasyonun fırsat kabul edilmesi, velilerin kılavuzun amacı, işlevi, nasıl yararlanılacağı hakkında bilgilendirilmesi,

Kılavuzdaki öneriler ve bu önerilerin ilişkili olduğu konuların/kazanımların okulda işleneceği takvim hakkında öğretmene başvuran velilerin yeterli derecede bilgilendirilmeleri ve bu çabalarının cesaretlendirilmesi gerekmektedir.

Konunun iliniz dâhilindeki ilköğretim okulu müdürlüklerine duyurularak iş ve işleyişin takibi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

 
Üst Alt