MEB`in Başbakanlığa gönderdiği Yönetici Atama tasl

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,686
Tepki
5
Puan
38
Konum
Türkiye
Bu yönetmeliğin taslak yönetmelik olup olmadığı teyit edilip siz değerli site sakinlerimize duyrulacaktır.


Millî Eğitim Bakanlığından:
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarını,
d) Aday: Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunanları,
e) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları,
f) Seçme Sınavı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı görevine atanacaklar için düzenlenecek yazılı sınavı,
g) Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM): Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezi,
h) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarına atanacak yöneticilerin seçimi ve değerlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerde ayrı ayrı kurulacak olan komisyonu,
i) Mülakat Komisyonu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarına atanacak müdürlerin seçimi ve değerlendirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve valiliklerde ayrı ayrı kurulacak olan komisyonu,
j) Hizmet İçi Eğitim: Bu Yönetmelikte belirtilen yöneticilerin, değişim ve gelişimlere uyumlarını sağlamak, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla verilen eğitimi,
k) Yıl: Bir takvim yılını,
l) Atama: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi,
m) Müdür Yetkili Öğretmen: Müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni,
n) Kurucu Müdür: Yeni açılan eğitim kurumlarının eğitim-öğretime hazırlanması için görevlendirilen yetkili öğretmeni,
ifade eder.
Temel İlkeler
Madde 5 — Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamada esas alınacak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Süreklilik ilkesi çerçevesinde eğitim vermek,
b) Personelin yöneticilik formasyonu, göreve bağlılık ve motivasyonunu sağlamak yoluyla kurumsal etkinlik ve verimliliği artırmak,
c) Atama ve görevde yükselmelerde kariyer ve liyakati esas almak,
d) Hizmetin gereği ile yetki devri kapsamında personel atama ve görevde yükselmelerine yön vermek,
e) Düzenlenecek olan eğitim programlarına adayların katılımında eşit imkanlar sağlamak.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kademeleri ve Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Şartlar
Yönetim Kademeleri
Madde 6 — Eğitim kurumlarının yönetim kademeleri şunlardır:
a) Birinci Kademe: Eğitim kurumu müdür yardımcılığı,
b) İkinci Kademe: Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı, C tipi eğitim kurumu müdürlüğü,
c) Üçüncü Kademe: B tipi eğitim kurumu müdürlüğü,
d) Dördüncü Kademe: A tipi eğitim kurumu müdürlüğü.
Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar
Madde 7 — Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır:
a) Yükseköğrenim görmüş olmak,
b) Atanacağı kuruma branşı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak,
c) Öğretmenlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,
d) Aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
e) Son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydıyla varsa son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak,
f) Son üç yıllık hizmet süresi içinde varsa yöneticilik görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,
g) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki kurum yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf sayılmış olmak,
h) Atanacağı yöneticilik görevi için bu Yönetmelikte öngörülen sınavda başarılı olmak.
Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış ve bulundukları görevde en az iki yıl başarılı hizmetleri bulunmak kaydıyla, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde geçirilen süreler 4 üncü kademe yöneticiliğinde; şef kadrosunda geçen süreler ile özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; müdür yardımcılığı sınavını kazanmak şartıyla müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ikinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.
Müdür Olarak Atanacaklarda Aranılan Özel Şartlar
Madde 8 — Eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:
a) (C) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda; birinci kademe yöneticiliğinde en az bir yıl görev yapmış olmak,
b) (B) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda; birinci kademe yöneticiliğinde en az iki yıl veya ikinci kademe yöneticiliğinde en az bir yıl görev yapmış olmak,
c) (A) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda; üçüncü kademe yöneticiliğinde en az iki yıl veya ikinci kademe yöneticiliklerinde toplam üç yıl ya da birinci kademe yöneticiliğinde dört yıl veya birinci ve ikinci kademe yöneticiliklerinde toplam beş yıl görev yapmış olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Oluşumu ve Görevleri
Komisyonların Oluşumu
Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi amacıyla sınav ve değerlendirme komisyonları ile mülâkat komisyonları aşağıdaki şekilde oluşturulur:
a) Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı, atama yapılacak kurumun bağlı olduğu öğretim genel müdürlüğünden bir daire başkanı ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü ile bir hukuk müşavirinden oluşur.
b) İl Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, bir şube müdürü, bir ilköğretim müfettişi, ölçme değerlendirme sınav hizmetleri bölümünden sorumlu eğitim hizmetleri merkezi müdür yardımcısı ile (A) tipi bir eğitim kurumu müdüründen oluşur.
c) Merkez Mülakat Komisyonu: Personel Genel Müdürünün Başkanlığında, l. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanlığından bir Bakanlık müfettişi, Personel Genel Müdürlüğü ile atama yapılacak kurumun bağlı olduğu öğretim genel müdürlüğünden bir genel müdür yardımcısından oluşur.
d) İl Mülakat Komisyonu: Milli eğitim müdürünün başkanlığında, İlköğretim Müfettişleri Başkanı, yönetici atamadan sorumlu bir şube müdürü, milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir ilçe milli eğitim müdürü ve (A) tipi bir eğitim kurumu müdüründen oluşur.
Personel Genel Müdürü ve il milli eğitim müdürü dışındaki üyeler hiçbir şekilde birden fazla komisyona üye olamazlar.
Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin sınava eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
Komisyonların sekretarya işlemleri illerde yönetici atamadan sorumlu birimlerce, Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Sınav ve Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri
Madde 10 — Sınav ve Değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır:
a) Sınav sorularını ÖDYM’ye hazırlatmak,
b) Sınavların yapılacağı merkezleri belirlemek,
c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesi düzenlemek/düzenletmek,
d) Tutanakları düzenleyip imzalamak,
e) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak,
f) İtirazların incelenip karara bağlanmasını sağlamak,
g) Eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunan adayları EK-2’deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre değerlendirmek,
h) Kurum müdürlüğüne atanmak üzere başvuruda bulunan adayların başvurularını inceleyerek, gerekli şartları taşıyanlar arasından EK-2’deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde en yüksek puan alan ilk beş adayı sıralayarak Mülakat Komisyonuna bildirmek.
Mülakat Komisyonlarının Görevleri
Madde 11 — Mülakat komisyonları, Yönetmelik kapsamına giren okul ve kurum müdürlüklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca bildirilen adayların Yönetmelik eki EK-3’teki Mülakat Formu üzerinde gerekli değerlendirme işlemini yaparak müdür olarak atanacak adayı tespit eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçme Sınavı
Seçme Sınavı
Madde 12 — Eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına atanacakların belirlenmesi için Bakanlıkça tespit edilecek merkezlerde Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince, merkezi sistemle yazılı olarak seçme sınavı yapılır.
Ancak, sınav için gerekli teknik alt yapısının yeterli olduğunun Bakanlıkça uygun görülmesi halinde valiliklerce de seçme sınavı yapılabilir.
Sınav Konuları
Madde 13 — Sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:
a) Türkçe dilbilgisi-kompozisyon: %20,
b) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve ulusal güvenlik: %15,
c) Kamu yönetimi mevzuatı ile ilgili temel bilgiler: %15,
d) Genel kültür: %15,
e) Millî Eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve Türk eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler: %20,
f) Eğitim kurumlarının özelliklerine ilişkin konular: %15.
Sınav İçin Duyuru ve Başvuru
Madde 14 — Eğitim kurumu müdür yardımcılığı seçme sınavı için uygun görülen zamanlarda atama yetkisi bakanlığa ait olan eğitim kurumları için Bakanlıkça ülke genelinde, atama yetkisi valiliğe ait olan eğitim kurumları için valilikçe il genelinde sınavdan en az bir ay önce duyuru yapılır.
Duyuruda; müdür yardımcılıklarının bulunduğu birimler ve yerleri, sınava katılacaklarda aranacak şartlar, başvuru yeri, zamanı, şekli ve sınava ilişkin diğer hususlar belirtilir.
Başvurular ilgililerin sicil dosyalarının tutulduğu birimlerce incelenir. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları kabul edilerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Seçme sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğü ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülür.
Seçme Sınavının Değerlendirilmesi
Madde 15 — Seçme sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
Sınav Sonuçlarının İlânı
Madde 16 — Seçme sınavı sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sınavı yapan birimlerce ilan edilir. Sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 17 — Seçme sınavı sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile valiliklerce yapılan sınavlar için ilgili valiliğe, Bakanlıkça yapılan sınavlar için valilikler aracılığıyla sınavı yapan birime itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınavı yapan birimce 15 gün içinde incelenerek sonucu ilgiliye bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama
Atama Yetkisi
Madde 18 — Anadolu lisesi statüsündeki her türlü liseler, fen liseleri, yatılı ilköğretim bölge okulları ve doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının müdürleri Bakanlıkça, bu kurumların müdürleri dışındaki yöneticileri ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.
Sınav Puanlarının Eşitliği Durumunda Uygulanacak Hususlar
Madde 19 — Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla eğitim kurumlarının yöneticiliklerine;
a) Lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş olanlar,
b) Hizmet içi eğitim programlarına katılmış olanlar,
c) Eğitim-öğretim alanında yayımlanmış eseri bulunanlar,
d) Yöneticilikteki hizmet süresi fazla olanlar,
e) Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olanlar,
f) Ödül ve takdirname almış olanlar,
atanır.
Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atanacaklarda, birinci fıkrada sayılanlara ek olarak, bölüm, atölye ve laboratuar şefi olarak görev yapmış olmak tercih nedeni olarak dikkate alınır.
Müdür Yardımcılığına Atama
Madde 20 — Seçme sınavını kazanan adaylar boş müdür yardımcılıklarına atanmak için valiliklerce yapılacak duyuru üzerine, EK-1’deki Yöneticilik İstek Formu ile kadrosunun bulunduğu okulda boş müdür yardımcılığı olması halinde bu eğitim kurumu da aralarında bulunmak şartıyla en fazla üç eğitim kurumu tercih etmek suretiyle istekte bulunabilirler.
İstekte bulunan adaylardan EK-2’deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda puanı en yüksek olanların tercihleri dikkate alınarak valiliklerce başvuru tarihinin tamamlanmasından itibaren en geç 3 ay içinde atanırlar.
Müdür Başyardımcılığına Atama
Madde 21 — Müdür Başyardımcılığına, müdür yardımcısı olarak en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla halen o ilde görev yapanlar arasından eğitim kurumu müdürünün teklifi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile duyuru yapılmaksızın atama yapılır.
Müdürlüğe Atama için Duyuru ve Atama
Madde 22 — Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda;
a) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için Bakanlıkça ülke genelinde,
b) Atama yetkisi valiliklerde olanlar için valiliklerce il genelinde
mülakât tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılır.
Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının isimleri, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.
Adaylar, en fazla üç eğitim kurumu müdürlüğüne EK-1’deki Yöneticilik İstek Formu ile atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için valilikler aracılığıyla Bakanlığa, atama yetkisi valiliklerde olanlar için valiliklere başvuruda bulunurlar.
EK-2’deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan beş aday mülakata alınmaya hak kazanır.
Mülakat komisyonunca EK-3’teki Mülakat Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan adayın ataması en geç 3 ay içerisinde atamaya yetkili makamca yapılır.
Statü Değişikliği Olan Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Atama
Madde 23 — Birleştirilme veya dönüştürülme yoluyla oluşturulan eğitim kurumu müdürlüklerine duyuru yapılmaksızın;
a) Dönüştürülme yoluyla oluşan kurum müdürlüğüne önceki kurum müdürünün,
b) Birleştirme yolu ile oluşan kurum müdürlüğüne EK-2’deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre önceki kurum müdürlerinden birinin,
ataması yapılır.
Bu kapsamda yönetici olarak atanamayan önceki okul müdürleri ile müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının yöneticilik görevlerine atanmalarında bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır.
Doğrudan Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticiliklerine Atama
Madde 24 — Doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumları yöneticilikleri için yapılacak duyuru, başvuru, sınav ve atamalar Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınacak karar doğrultusunda yürütülür.
Yeniden Atama
Madde 25 — Birleştirilen, dönüştürülen veya kapatılan eğitim kurumlarının önceki yöneticileri dahil, daha önce eğitim kurumu yöneticiliğinde bulunmuş olanlar, ayrıldıkları veya istekleri halinde daha alt tipteki eğitim kurumları yöneticilik görevlerine yeniden atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna atanmak üzere birden fazla adayın başvurmuş olması durumunda EK-2’deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre atama yapılır.
Eğitim Kurumları Arasında Yer Değiştirme
Madde 26 — Eğitim kurumu yöneticileri, halen bulundukları eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il içinde, üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il dışında durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliği için yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler.
Zorunlu Yer Değiştirme ve Yöneticilik Görevinden Alınma
Madde 27 — Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler il içinde ya da il dışında, aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenlerin görev yerleri ise il içinde aynı tipteki eğitim kurumuna değiştirilebilir.
Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden ayrılması uygun görülenler, yöneticiliğe atanma şartlarından birini kaybedenler, sicil raporlarına göre üç yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenler ile iki yıl üst üste olumsuz sicil alanlar yöneticilik görevinden alınırlar.
Yöneticilik Görevinin Sona Ereceği Haller
Madde 28 — Eğitim kurumu yöneticilerinden;
a) Yurt dışında veya uluslar arası kuruluşlarda bir yıldan daha fazla geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların,
c) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumları herhangi bir nedenle kapatılanların,
yöneticilikleri sona erer.
İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri iki yıl daha devam eder. İkinci yılın sonunda yapılan norm kadro belirlemelerinde durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri sona erer.
Bunlardan; birinci fıkranın (c) bendi ile ikinci fıkraya göre yöneticilik görevi sona erenler, istekleri de dikkate alınarak, başkaca bir şart aranmaksızın durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.
Yöneticilik Görevinden Ayrılma
Madde 29 — Yöneticiler, yöneticilik görevlerinden ayrılma isteğinde bulunabilirler. Bunların ayrılma istekleri yaz tatilinde yerine getirilir. Ancak atamaya yetkili makamlarca uygun bulunacak bir özre dayalı olarak görevlerinden ayrılmak isteyenlerin bu isteklerinin yerine getirilmesinde yaz tatili şartı aranmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 32 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğer yönetmeliklerde yer alan eğitim kurumu yöneticiliğine atamaya ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme sınavına girerek başarılı olanlardan herhangi bir kurum müdürlüğüne atanamamış adaylar, bu sınav sonucu almış oldukları sertifikanın geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, boş kurum müdürlükleri için bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak duyuru üzerine başvuruda bulunabilirler.

http://www.turkiyeegitim.com/
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,686
Tepki
5
Puan
38
Konum
Türkiye
2007 yılı üye sayısına göre; Eğitim İş Kolunda Türkiye’nin en büyük sendikası olarak tespit edilen Türk Eğitim Sen’in http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=844 linkinde yer alan haberinde, kaynağı belli olmayan bir yönetici atama taslağı yer almaktadır. Bu haber, eğitim camiasında şaşırtıcı bulunmuştur. Bu durum siteye gönderilen yorumlarda da üyeler tarafından dile getirilmiştir.


2007 yılı üye sayısına göre; Eğitim İş Kolunda Türkiye’nin en büyük sendikası olarak tespit edilen Türk Eğitim Sen’in http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=844  linkinde yer alan haberinde, kaynağı belli olmayan bir yönetici atama taslağı yer almaktadır. Bu haber, eğitim camiasında şaşırtıcı bulunmuştur. Bu durum siteye gönderilen yorumlarda da üyeler tarafından dile getirilmiştir.Şaşırtıcı bir durum olmasının gerekçelerini yazacak olursak;1-      Türkiye’nin en büyük sendikası olan ve bu iddiasını sürdüren bir sendikanın kaynağı dahi belli olmayan bir taslağı ciddiye alması anlamsızdır.2-      Biraz bilgili ya da ilgili olan bir kişi bu taslağın; yeni bir şey değil Bakan Hüseyin çelik döneminde yayımlanan ilk Yönetici Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği olan 11.01.2004 tarih ve 25343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin tıpa tıp aynısı olduğunu fark edecektir. Bu kadar dikkatsiz bir yaklaşımın sergilenmesi bile şaşırmak için yeterlidir.3-      Bu taslak 11.01.2004 tarihli yönetmelikle o kadar aynı dır ki, Yönetmeliğin adı aynı, tanımlar aynı, madde madde her şey aynıdır. Hatta ve hatta Danıştay tarafından iptal edilen Mülakat Sınavı bile aynı şekliyle korunmuştur.Ayrıca yönetmeliğin(taslak olarak yayınlananda da) atama yetkisi başlıklı 18.maddesi aynen şöyledir. “Atama Yetkisi Madde 18 — Anadolu lisesi statüsündeki her türlü liseler, fen liseleri, yatılı ilköğretim bölge okulları ve doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının müdürleri Bakanlıkça, bu kurumların müdürleri dışındaki yöneticileri ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.”    Aynı konuda madde 13.04.2007 tarihli malum yönetmelikte ise “MADDE 9 – (1) Bakanlığa doğrudan bağlı eğitim kurumlarının yöneticileri ile öğretmen evi ve akşam sanat okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, turizm eğitim merkezleri, bilim sanat merkezleri, Anadolu statüsündeki her türlü liseler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, sağlık meslek liseleri, tarım meslek liseleri, adalet meslek liseleri ve yatılı ilköğretim bölge okullarının müdürleri ile eğitim kampusu müdürleri Bakanlıkça, bu kurumların müdürleri dışındaki yöneticileri ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.Şeklindedir.    Sendika burada da şaşırtacak bir duruma düşmüştür çünkü: 13.04.2007 tarihli yönetmeliğe bakarsanız 2004 ten sonra açılan Sosyal Bilimler Liseleri ve Spor Liseleri ile 2004 ten sonra MEB’ e devredilen Sağlık Meslek Liseleri,  Tarım Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri… Kapsama alınmıştır.  Oysaki bu taslak 2004 yönetmeliğinin bizzat kendisi olduğundan bu kurumlara atamaların nasıl yapılacağı konusu açıkta kalmıştır.Taslak diye sunulan 2004 yönetmeliğinin aynısının sendikaya gönderilmiş olmasından çok bunu sendikanın ciddiye alması şaşırtıcıdır.4-      13.04.2007 tarihli yönetmeliğin iptalinden sonra bakanlıkça öneri istenen bir taslakta Türk Eğitim Sen; http://www.turkegitimsen.org.tr/1duyurupdf/meb_yonetici_atama_taslagi.pdf linkinden de görüleceği gibi “Türk Eğitim Sen olarak, Yönetici Atama Yönetmeliğinin yazılı bir sınav temel alınarak yapılmasının doğru olacağına inanıyoruz.” şeklinde görüş belirtmiştir. Danıştay tarafından iptal edilen ve son yayımlanan 26 sayfalık gerekçeli kararda da “Danıştay İkinci Dairesi'nin 14.3.2007 günlü, E:2004/840, K:2007/1042 sayılı kararında; "Kamu hizmetinin yürütülmesinde belirleyici olan personel unsurunun nesnel bir şekilde kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi, meslek içinde ilerlemede ve yükselmede ehliyet ve basarının esas alınması gerekmektedir.Müdürlük görevlerine atamaların yapılmasında, kriterleri objektif olarak belirlenmiş bir yazılı sınav yerine mülakat sınavı düzenlenmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır." gerekçesine yer verilmiştir…”Şeklinde yer alan kesin yargı ifadelerine rağmen Türk Eğitim Sen’in bu hususa karşı çıkmaması da şaşırtıcıdır.5-      Taslakta tek karşı çıkılan husus komisyonlarda Sendika Temsilcisinin bulunmaması noktasındadır. Evet katılımcı demokrasi için bunun gerekliliğine şahsen bende inanmaktayım fakat bu taslakta bizim karşı çıkmalarımızın ötesinde Yargı Kararları ile iptali söz konusu olan Mülakat Sınavının bulunmaması gerektiğine değinilmemesi de şaşırtıcıdır.6-  Yönetmelik metni kadar önemli olan Ek–1, Ek–2, Ek–3 formları bulunmayan bir taslağın değerlendirmeye alınarak sitede yayımlanması yani sendika tarafından kayla alınması da şaşırtıcıdır.Bu taslak yani 11.01.2004 tarihli yönetmeliğin nasıl bir yönetmelik olduğuna gelince?Bu yönetmelik; Danıştay kararları gereğince Mülakat ile ilgili husus ile takdir puanı gibi objektif olmayan maddelerinin çıkarılması ve 04.03.2006 tarihinde yargı kararları ve ihtiyaç doğrultusunda yapılan değişikliklerde var olan müdürlük için de sınav şartının getirilmesi halinde objektif bir yönetmeliktir. Çünkü 2004’te yönetmelik yayımlanmadan önceki süreçte sınav şartı vardır. 2004’te müdürlük için sınav şartının kaldırılmış olması bu yazının 4. Maddesinde yazılan Danıştay kararı ile çelişki oluşturacaktır.Tabii ki 03.04.2006 da getirilen sözlü sınav da yargı kararları doğrultusunda kaldırılmalıdır.Fakat bu yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Değerlendirme formunun temel felsefesine 04.03.2006’da dokunulmuş ve eğitimcilerin; eğitim, sicil, ödül, eser, hizmet gibi objektif kriterleri kapsayan Değerlendirme Bölümü puanının %20 sinin atamada değerlendirmeye alınması hususundaki yaklaşım düzeltilmelidir.Çünkü: http://www.memurlar.net/haber/41634 linkinde de bulunan dava dilekçemde de belirttiğim gibi  “Doktora yapmış, 3 eser yayımlamış,1 aylıkla ödül, 3 takdir,  90 üstü sicil notu 3 hizmetiçi eğitime katılmış, 10 yıl da müdür yardımcılığı yapmış bir öğretmene gelen puan 49 puandır. Bunun %20’si ise 10 puan bile değildir. Ama aynı forma göre takdir puanı ise 5 puandır.Yani Ek–2 düzenlenirken genel hatları ile 11.04.2004 tarihli yönetmelik baz alınabilir.Belki de bakanlık için bu kaostan çıkmanın en kolay yolu budur. Çünkü o yönetmelik şartlarına göre sınava girip sınav kazanan binlerce öğretmen atama beklemektedir. O yönetmelik hükümlerine göre yapılacak bir atamaya da itirazları olmayacaktır. Ama daha önce de yazdığım gibi;2005 sınavını son değerlendirmede kazanıp atama bekleyen 4500 öğretmen;" 2006 sınavına girip yönetmelik olmadığından başvuru hakkı verilmeyen 15.000 öğretmen" 2006'da var olan yönetmeliğe göre geçmişte yaptıkları Kurucu Müdürlük ya da Müdür Yetkili Öğretmenlik görevleri nedeniyle yöneticilikleri müktesep hak olarak tanımlandığından 2006 sınavına alınmayan (15.000 öğretmenin kazandığı) sınava alınmayan ve yönetici olmak isteyen binlerce öğretmenden Oluşan onbinlerce mağdur durumdaki eğitim çalışanının haklarının korunması konusunda öncelikle adım atılması (yani yönetmelikle güvence sağlanması) gerektiğini aksi yaklaşımın hem hukuki hem de vicdani olmayacağını vurgulamakta fayda vardır. (http://www.memurlar.net/haber/106892 )SaygılarımlaMaksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi
mb3453@gmail.com
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,686
Tepki
5
Puan
38
Konum
Türkiye
Değerli memurlar.biz okurları sitemiz sizlere daima en doğru ve en son bilgileri ulaştırmakta hep özen göstermiştir. Sitemize son ulaşan bilgiler şu yöndedir.


1-Yönetmelik yayınlanmak üzere Başbakanlıktadır (ne zaman yayınlanacağı konusunda net bir bilgi olmamakla beraber yakın bir zamanda Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.)
2-Daha önceleri  ataması bakanlık tarafından yapılan yatılı ve pansiyonlu okullar ile anadolu türü okulların müdür ataması valiliklere bırakılıyor. Ayrıca Anadolu lisesi kadrosuna idareci olmak için o okulda öğretmenlik yapma şartlarını taşımak gerekiyor.
3-Duyuru yetkisi valiliklerde valilikler birbirinden bağımsız olarak uygun göreceği zamanlarda atamalar yapabilecek.www.memurlar.biz
4-Müdür yardımcılığı sınavlarının (2005 ve 2006) geçerlilikleri devam ediyor.
5-Sınav kazananların başvuruları yer değiştirmelerle beraber alınacak.
6-Sınav kazananların atamaları istekleri halinde öncelikle yapılacak.
7-Yeni sınavlar olmayacak.
8-Yerdeğiştirmeler bittikten sonra boş kalan yerlere  EK-2 değerlendirme formuna göre atamalar yapılacak.
9-Değerlendirme formunda ödüllere verilen puanlar devam ediyor fakat bazı değişiklikler var.

www.memurlar.biz
 
Üst Alt