MEB Öğretmen Atama-Yer Değiştirme Yönetmeliği | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

MEB Öğretmen Atama-Yer Değiştirme Yönetmeliği

  • Konbuyu başlatan cendere
  • Başlangıç tarihi
C

cendere

Ziyaretçi
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

09/05/2006 tarihli Resmi Gazetedeki değişiklikler işlenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; eğitim ve öğretim hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli ve yeterli düzeyde öğretmen atanması ile öğretmen olarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmenleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

ç) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları lisans düzeyindeki yüksek öğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri öğretmenlikleri,

d) Alan değişikliği: Öğretmen olarak görev yapanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun olduğu yüksek öğretim programlarına ilişkin kararı doğrultusunda öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara geçişlerini,

e) Atama: Bakanlığın, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında görev almak isteyenlere aday veya asil öğretmen olarak görev verilmesini,

f) Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonu: Bedensel engeli bulunan öğretmen adaylarının, engellerinin öğretmenlik görevini yürütüp yürütemeyeceğinin tespiti amacıyla oluşturulan komisyonu,

g) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki; okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü örgün eğitim kurumları ve örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yaygın eğitim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı yazmak, ders notu hazırlamak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan kurumları,

ğ) Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu,

h) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan ek-1 deki illeri,

ı) Kamu Personel Seçme Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin seçimine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yapılan sınavı,

i) Kılavuz: Bu Yönetmelikle belirlenen atama ve yer değiştirme dönemlerinde hazırlanan öğretmenlik görevine atamaya veya öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamaları içeren düzenlemeyi,

j) Norm kadro: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını,

k) Öğretmen: Yüksek öğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan kişileri,

l) Pedagojik Formasyon: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,

m) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu: Öğretmen olarak atanacaklardan sabıka kaydı bulunanlar ile işledikleri suçlardan dolayı görevine son verilenlerin yeniden öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla oluşturulan komisyonu,

n) Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içi, iller arası ve doğrudan eğitim kurumlarına yapılacak görev yeri değişikliklerini,

o) Yerleşim yeri: Bu Yönetmelikte belirlenen her hizmet bölgesinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu il, ilçe ve belde belediyesi içinde kalan mahaller ile köyleri,

ö) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi,

p) Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmelikle zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil il/ilçelerde zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi,

r) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgeleri: Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hizmet bölgelerine dâhil il ve ilçeleri,


ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;

a) Atama ve yer değiştirme işlemlerinde eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda boş norm kadrosunun bulunması,

b) Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması,

c) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü,

ç) Açıktan ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda, öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi

esas alınır.


İKİNCİ BÖLÜM

Atama

Atama şartları

MADDE 6-(1) Öğretmenlik görevine atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Mezun olduğu yüksek öğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak,

b) Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,

ç) Sağlık durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmek, bedensel engelli adaylar bakımından; bedensel engelinin öğretmenlik görevini yürütmesine engel olmadığına Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca karar verilmiş olmak,

d) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak,

e) Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananlardan öğrenimleri süresince en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak veya Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,

f) Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,

g) Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,

ğ) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak.


Atama çeşitleri

MADDE 7- (1) Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır:

a) İlk atama,

b) Kurum içi ilk atama,

c) Kurumlar arası ilk atama,

ç) Açıktan atama,

d) Kurum içi yeniden atama,

e) Kurumlar arası yeniden atama,

f) Açıktan ilk atama.


Atama işlemleri

MADDE 8- (1) Bakanlıkça her yıl ilgili mevzuatı uyarınca atama izni alınan öğretmen kadrolarına başvuruda bulunacaklar arasından genel ve özel şartları taşıyanlar;

a) İlk atama: Kamu Personel Seçme Sınavına katılan ve bu sınavlarda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar arasından gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla;

1) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa aday öğretmen olarak atanacaklar,

2) Özel öğretim okullarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kuramlarına asil veya aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar,

3) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar,

4) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden ayrılanlar ile öğretmen olarak görevli iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenlerden aday öğretmen olarak atanacaklar,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar.

b) Kurum içi ilk atama: Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görev yapanlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacaklar,

c) Kurumlar arası ilk atama: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Devlet memuru olarak çalışanlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacaklar,

ç) Açıktan atama: Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan tekrar atanmak isteyenler ile yüksek öğretim kurumlarında en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan asil öğretmen olarak atanacaklar,


d) Kurum içi yeniden atama: Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra bu sınıf dışındaki kadrolarda görevli olanlar ile ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından yeniden öğretmenliğe atanacaklar,


e) Kurumlar arası yeniden atama: Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırılmış olanlardan halen kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı veya diğer hizmet sınıflarında görevli olanlardan yeniden öğretmenliğe atanacaklar,


f) Açıktan ilk atama: Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacaklar,

bu atama çeşitlerinden durumlarına uygun olan atama çeşidi kapsamında öğretmenliğe atanırlar.

Sınav muafiyeti

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç diğer atama çeşitleri kapsamında başvuruda bulunanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına katılma şartı aranmaz.

Atama dönemleri
MADDE 10- (1) Öğretmenlik kadrolarına Haziran-Eylül döneminde atama yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilir.

Atamalarda öncelik
MADDE 11- (1) Öğretmen atamalarında öncelik aşağıdaki gibidir.
a) Öğretmenliğe ataması uygun görülmeyenler ile herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenler,

b) Sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlar,

c) Öğretmenlik görevine ilk defa atanmak isteyenler,

ç) Görevden çekilen veya çekilmiş sayılanlardan tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenler,

d) Daha önce öğretmenlik görevinde bulunmuş olup da halen başka görevde bulunanlardan tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenler,

(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılanların atanabilmeleri, kadro imkânları ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça planlanır.


Başvuru ve tercihler

MADDE 12-(1) Öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru yeri, süresi ile başvuruda bulunacaklardan istenecek belgeler ve atamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzda belirtilir.

a) Başvurular: Öğretmenliğe atanma isteğinde bulunacaklar başvurularını, kılavuzda belirtilen yerlere usulüne uygun olarak yaparlar. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Öğretmenlik için bu Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıyanların başvuruları kabul edilir.

Öğrenimleri birden fazla alan öğretmenliğine kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilirler.


Öğretmenlikten ayrılmış olanlar yeniden atanmak üzere; Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde belirtilen alana, öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana başvuruda bulunabilirler.

Adaylar başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla da yapabilirler.

b) Tercihler: Öğretmenlik görevine atanma talebinde bulunan adaylar, öğretmen ihtiyacı bulunan il/ilçe veya eğitim kurumları arasından Bakanlıkça belirlenecek sayıda il/ilçe veya eğitim kurumu tercihinde bulunabilirler. Adaylar başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.

Kontenjan

MADDE 13-(1) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarının alanlar itibarıyla dağılımı, illerin alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak belirlenir.


(2) Alanlar itibarıyla belirlenen kontenjanın atama çeşitlerine göre dağılımı, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen öncelikler doğrultusunda Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunca yapılır.

(3) Potansiyel aday sayısı yetersizliği veya diğer nedenlerle kontenjanı dolmayan alanlardaki artan kontenjan, ihtiyaç bulunan alanlara aktarılabilir.

Atamalarda dikkate alınacak hususlar

MADDE 14-(1) Bu Yönetmelikte aranan genel ve özel şartları taşıyanlardan öğretmenlik için başvurusu kabul edilenlerin atamaları;

a) İlk defa atanacakların Kamu personel Seçme Sınavında aldıkları puanlar,

b)Açıktan atanacaklar ile yüksek öğretim kurumlarından geçenlerin öğretmenlikteki/yüksek öğretim kurumlarındaki hizmet süreleri öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süreleri,

c) Kurum içi ilk defa veya kurum içi yeniden atanacakların; öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süreleri,

ç) Kurumlar arası ilk defa veya kurumlar arası yeniden atanacakların öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süreleri,

d) Açıktan ilk defa öğretmenliğe atanacakların, memuriyetteki hizmet süreleri,

esas alınır.

(2) İlk defa atama kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; eğitim bilimleri testindeki puan üstünlüğü, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavı genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda kur’a yoluna başvurulur.

(3) Atamalarla ilgili sonuçlar, basın ve yayın organları ve diğer iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulur.

Atama ve görev yeri tespiti

MADDE 15-(1) Öğretmenlik görevine atamalar, Bakanlıkça ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumlarına yapılır.

(2)Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atama kararnamelerinde atama çeşidi belirtilir. İl millî eğitim müdürlükleri bu öğretmenlerin görev yerlerini atama kararnamelerinde belirtilen atama çeşitlerini esas alarak alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak şekilde en geç on gün içinde belirler.


Göreve başlamada istenecek belgeler

MADDE 16-(1) Ataması yapılanların başvurularında belirttikleri adreslerine 11/2/1952 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Tebligatı alan adaylar yasal süre içinde;

a) Diploma veya mezuniyet belgesi, yurt dışı mezunlarından diploma denklik belgesi,

b)Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

c)Yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde alınacak Sağlık Kurulu Raporu, bedensel engelli öğretmen adayları bakımından ise durumunu bildirir Sağlık Kurulu Raporu,

ç) Cumhuriyet Savcılığından son altı ay içinde alınmış sabıka kayıt belgesi,

d) İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi,

e) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge,

f) Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacakların öğrenimleri sürecinde en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olduğuna veya Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olduğuna dair belge,

g) Nüfus cüzdanı örneği,

ğ) Vesikalık fotoğraf,

h) Mal bildirimi,

ı) Öğretmenlikten veya memuriyetten ayrılanlardan hizmet belgesi,


aslı veya tasdikli örneği ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

(2) Belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmaz. Bedensel engeli bulunduğu görülen, adlî sicil kaydı bulunan veya öğretmenlik/memurluk görevine son verilenler ile diğer yönlerden öğretmenlik görevine başlatılması uygun görülmeyenlerin durumu belgeleriyle birlikte Sicil Kaydı İnceleme ve Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonlarında değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

(3) Ancak, atamasının yapıldığını herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla öğrenenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne göreve başlamak üzere başvurduklarında görev yerlerinin belirli olması hâlinde tebligat beklemeksizin göreve başlatılırlar.

Göreve başlamama hâlinde yapılacak işlemler

MADDE 17-(1) Ataması yapılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere valiliklerce Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça ataması iptal edilenler, atama tarihi itibarıyla bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanmazlar.

Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında çalışanların atamaları

MADDE 18-(1) Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtı kadrolarında görevli olup, öğretmenliğe atanacakların atamaları zamana bağlı değildir.

(2) Ancak, daha önce eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli iken Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla bu görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere yapılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme

Yer değiştirme suretiyle atama çeşitleri

MADDE 19-(1) Yer değiştirme suretiyle atama çeşitleri şunlardır:

a) İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

b) Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler,

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler,

ç) Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler,

d) Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirmeler,

e) Millî takım antrenörleri ile millî sporcuların yer değiştirmeleri,

f) Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler,

g) İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda gözönünde bulundurulacak hususlar

MADDE 20-(1) Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak sıralamaya bağlı olarak yapılır.

(2) Her ikisi de öğretmen olan eşlerin yer değiştirme istekleri alanlarındaki norm kadro açığı ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle aynı yere birlikte atanabilmelerine imkân verecek şekilde birlikte değerlendirilir.

(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, jandarma uzman erbaş ve uzman erbaş ile hâkim ve savcıların öğretmen olan eşlerinin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle eşlerinin atandıkları yerleşim yerlerinde belediye sınırları içinde alanlarında norm kadro açığı olan eğitim kurumlarına yapılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda bu öğretmenler, 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarına atanırlar.

(4) Norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenlerin il içi yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Yönetmelikte belirtilen yer değiştirmeye esas bulunduğu yerde çalışılması gereken süre şartı aranmaz.

(5) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yurda dönenler ile yer değiştirme dönemlerinde dönecekler, il içindeki görev yerlerinin belirlenmesine esas olmak üzere eğitim kurumu tercihinde bulunabilirler. Bunların atamalarında hizmet puanları ve tercihleri dikkate alınır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercihlerini belirtmeyenlerin atamaları alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ve sırada atanmak üzere öğretmeni bulunmayan eğitim kurumlarına yapılır.

(6) Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve benzeri türdeki eğitim kurumlarına, ilgili mevzuatı çerçevesinde özel yöntemlerle atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle aynı tür ve derecedeki eğitim kurumlarına yapılır.

(7) Ulusal projeler/protokoller veya uluslar arası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara/protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı proje kapsamında eğitim görmüş öğretmenlerden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler bu Yönetmelikle belirlenen yer değiştirme dönemi dışında da yapılabilir.

(8) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

(9) Her yıl isteğe ve özür durumuna bağlı yer değiştirmeler için atama planı yapılır. Bu planlama kapsamında kimlerin il içinde ve il dışına yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, süresi ve başvuruda istenecek belgeler ile yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek kılavuzda belirtilir. Öğretmenler başvurularını, bu kılavuz eki takvimde belirtilen süreler içinde ve belirtilen yerlere yaparlar. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(10) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması hâlinde; öğretmenlikte önce göreve başlayana, bunun da eşit olması durumunda kur’a yoluna başvurulur.

(11) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 39 uncu maddesine göre yapılacak yer değiştirme istekleri Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı çerçevesinde değerlendirilir.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

a) Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde,

b) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan veya tamamlamış sayılanlar ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayan öğretmenlerden bulundukları ilde üç yılını tamamlayanlar iller arasında

yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

İl içinde ve iller arası yer değiştirmeler

MADDE 22-(1) Öğretmenler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il içinde veya iller arası yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.

a) İl içi yer değiştirme; Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler ile özür durumunu belgelendirenler il içinde eğitim kurumu tercihi yapmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince ilân edilir.

Atamalar, bu sırada bulunanlar arasından eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde o okul veya kurumu tercih edenlerden hizmet puanı en fazla olandan başlanması suretiyle Mayıs ayı içinde gerçekleştirilir. Ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibarıyla sağlanır.

Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır.

Sıra kapsamındaki il içi yer değiştirmeler, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından yarı yıl ve yaz tatillerinde yapılır. Ancak, sırada bulunan öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumunda olmaları halinde bu dönemler dışında da yer değiştirmeleri yapılabilir.

Eğitim kurumları itibarıyla oluşturulan sıraların ilân edilmesinden sonra bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından biri nedeniyle il içinde yer değişikliği isteyenlerin atamaları, sırada atanmak üzere öğretmen bulunmayan eğitim kurumlarına yapılır.

Ataması yapılanlar ile herhangi bir şekilde sırası iptal edilenlerin yerine sıra içinden veya dışından hiçbir şekilde sıra kaydı yapılmaz.

Görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri soruşturma nedeniyle değiştirilenler hariç olmak üzere istekleri dışında idarî tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri müştereken değerlendirilir.

Valiliklerce gösterilecek zorunluluklar çerçevesinde Bakanlıkça da uygun görülmek şartıyla öğretmenlerin il içinde yer değiştirebilmelerine ilişkin süreler daha az sürelerde de uygulanabilir.

Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde il içindeki eğitim kurumlarında öğretmenlerin dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak amacıyla bazı alanlarda bazı eğitim kurumlarını yer değiştirme dışında tutabilir.

b) İller arası yer değiştirme; Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan veya tamamlamış sayılanlar ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, Bakanlıkça belirlenecek yer değiştirme takviminde belirtilen sürelerde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme suretiyle atama istekleri, eğitim kurumlarının alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve ayrılan kontenjan dâhilinde hizmet puanı en fazla olandan başlamak suretiyle ayrılan kontenjan ölçüsünde sonuçlandırılır.

Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler

MADDE 23-(1) Öğretmenlerin sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir. Bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet ve özür gereklerinin birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.

a)Sağlık durumu özrü: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin, ana, baba ve çocuklarından biri ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalandığını son altı ay içinde hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi gerekmektedir.

Sağlık kurulu raporlarında belirtilen hastalığın tedavisi ve takipleri için hangi şartların gerektiğini hastalığın tedavisi süresince hastanın ve ailesinin bakım ve desteğine ihtiyaç olup olmadığının hastanelerce belirtilmesi şarttır.

Ayrıca, sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli olduğu veya atandığı ildeki sağlık kurumlarınca tedavisinin yapılıp yapılamayacağı hususunda il sağlık müdürlüklerinden alınacak görüşe dayanılarak öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi veya yerinde kalabilmesi belirlenir.

İbraz edilen sağlık kurulu raporlarının uygunluğu hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde, 10/9/1982 tarihli ve 8/5318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükümlerine göre incelettirilir.

Sağlık durumu özrü kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde bu Yönetmeliğin yer değiştirme dönemine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde tam teşekküllü hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporu,

3) Raporun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde vukuatlı nüfus kayıt örneği,

4) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.

b) Eş durumu özrü: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir.

Bu özür durumundan yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, eşi kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak görevli olanlar ile sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kuruluşları ile özel bankalarda çalışanlar, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamına girenlerden;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak Görev Yeri Belgesi,

3) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, son altı ay içindeki evliliklerde Evlenme Cüzdanı örneği.

Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlardan;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

3) Eşinin çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

4) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

5) Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği.

Eşi; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan ;

1)Yer Değiştirme Formu,

2)İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge veya tarımda kendi hesabına çalışanlardan ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi,

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı hizmeti olduğunu, sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını gösterir Bağ-Kur’dan alınacak belge,

4) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya son altı ay içindeki evliliklerde onaylı evlenme cüzdanı örneği.

Eşleri son iki yıllık süre içinde farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan öğretmenlerin eş durumu özründen yer değişikliği isteklerinde eşlerinin iş değişiklikleri nedeniyle farklı statüde geçen hizmetleri birlikte değerlendirilir.


Eşleri sigortalı olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

Öğretmenlerden eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği isteyenlerden; eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde olan anonim şirketlerde çalışanların, yukarıdaki belgelere ilave olarak yer değiştirmek istenilen ilde iş yerinin çalışır durumda olduğunu vergi dairesinden/belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alınacak belge ile belgelendirmeleri şartı aranır.

Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

c) Öğrenim durumu özrü: Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programları ile aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin kararında belirtilen alanlarda yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine devam etmekte olan öğretmenler, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.


Ancak, zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olan öğretmenlerin bu özür durumundan yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olmaları gerekir.

Orta öğretime alan öğretmeni yetiştirmeye yönelik Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına devam etmekte olanlar, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yüksek öğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.


Bu durumda bulunan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri; hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde yarı yıl ve yaz tatilinde değerlendirilir.

Bu özür durumundan yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, yüksek lisans veya doktora öğrenimine kayıtlı ve halen devam etmekte olduğunu gösterir belge.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü

MADDE 24-(1) Bakanlık kadrolarına 11/6/2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananlar;

a) Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az üç yıl,

b) İkinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az dört yıl,

c) Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl

veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

(2)Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler bu yükümlülüklerini, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerden birinde yerine getirebilecekleri gibi, birden fazla ilde veya ilçede de yerine getirebilirler. Ancak, bu bölünme sonucu her hizmet bölgesinde veya içindeki illerde ya da ilçelerde geçirilmesi gereken çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

(3)Zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan az olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 25- (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerde başlayanlardan, bulunduğu ilde veya bu bölgeye dâhil illerde toplam üç yılını dolduranlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere,

b) Birinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İkinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesine dâhil illere veya bulundukları ilin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine,

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle ikinci veya Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, bulundukları ilde en az iki yıl süre ile çalışmaları şartıyla isteğe bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illere veya Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçelerine,

yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) (b) bendinde yer alanların hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, üç yıllık süreyi tamamlayıncaya kadar bulundukları yerde görevlerine devam ederler.

(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Birinci Hizmet Bölgesi illerinde görevli olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerdeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değişikliği istememeleri hâlinde atamaları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki illere/ilçelere Bakanlıkça yapılır.

(4) İkinci ve Üçüncü Hizmet Bölgesinde görevli iken özür durumundan veya olağanüstü hallere bağlı olarak Birinci Hizmet Bölgesindeki illere atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması halinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki illere/ilçelere Bakanlıkça atanırlar.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özür durumları hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi olanlar bu hizmetlerini tamamlamadıkça;

a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışındaki illere,

b) (D) ve (E) ilçeleri hariç olmak üzere Birinci Hizmet Bölgesindeki iller arasında,

yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar

MADDE 27-(1) Bakanlık kadrolarına 11/6/2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananlardan;

a)Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca değerlendirmeye alınan öğretmenlerden özel yaşamında desteğe ihtiyacı olduğu belirtilenler,

b) Eşi şehit olanlar

zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulurlar.

Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler

MADDE 28-(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerindeki Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler

MADDE 29-(1) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen süreler içinde olmakla birlikte;

a)Yılda bir defada veya parça parça toplam doksan günden fazla bölge dışında yurt içinde ve yurt dışında geçen geçici görev süreleri,

b) Askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler,

c) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler,

ç) Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri,

d) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler

zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi

MADDE 30-(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Birinci Hizmet Bölgesi illerde görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görevli iken Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illere özür durumundan yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlar özürlerinin devam ettiğini,

b) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülüğe tâbi olmaması hâlinde diğer eş, eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da muaf olduğunu,

her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Bunlardan özürlerini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.

(2) Özür durumunu belgelendiremeyenler, yer değiştirme döneminde bulundukları ilin (D) ve (E) ilçelerine veya zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illere atanırlar.

(3)Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda, eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü, eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar ertelenir.


(4)Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde çalışma imkânı bulunmayanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde öğrenimlerine göre atanabilecekleri alanlarda bölüm veya meslek alanı açılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.


(5)Lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez.

(6)Eşleri diğer kurumlarda görevli olup zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi olacakların birlikte görevlendirilmelerini sağlamak bakımından erteleme süresi, bu durumları dikkate alınarak kurumlar arasında yapılacak koordine ile belirlenir. Ancak, yasama organı üyeliği, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeliği, belediye başkanlığı, il ve ilçe genel meclisi üyeliği, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanların öğretmen olan eşlerinin erteleme süreleri, eşlerinin bu görevlerde kaldığı süreyle sınırlıdır.

(7)Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları veya hangi hizmet bölgelerinde ne kadarını tamamladıkları ile özürleri nedeniyle görev yerleri değiştirilenlerin özür durumlarının devam edip etmediği il millî eğitim müdürlüklerince izlenir.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 31- (1)Bu Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer şartları aranmaksızın;

a) Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin,

b) Görevli olduğu il valiliğince o yerde çalışması uygun görülmeyenlerin,

c) Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların

hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

(2) Bu kapsamda il içinde görev yerleri değiştirilmesi gerekenler, o il içinde görevli oldukları yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarına ya da başka yerleşim yerlerine, o il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması hâlinde ihtiyaç bulunan diğer illerdeki eğitim kurumlarına, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamamış olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayabileceği başka bir hizmet bölgesine dâhil illerin eğitim kurumlarına atanır.

(3) Görev yerleri bu şekilde değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe il içinde daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna veya bu kurumun bulunduğu yerleşim yerine, il dışında ise daha önce görev yaptığı il’e yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.


(4) Bu durumdaki öğretmenler, aradan üç yıl geçtikten sonra eski görev yerlerine dönme isteğinde bulunabilir. Bu sürenin sonunda daha önce görevli oldukları yerleşim yerlerine dönmeleri uygun görülenlerin istekleri, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirmeler

MADDE 32-(1) Bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın;

a) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle, kendileri veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından maddi veya manevi zarara uğrayanlardan bu durumlarını kriz merkezlerinden alacakları belgenin o ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla olay tarihinden itibaren bir yıl içinde,

b) Özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmadığı o ilin en üst mülkî amirince yapılacak değerlendirme sonucu görev yerinin değiştirilmesi rapor ile teklif edilenler,

c) Eşi ölenler, eşinin ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde,

ç) Eşi şehit olan öğretmenler


yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) (a), (b) ve (c) bentlerine göre yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. (ç) bendine göre eşi şehit olan öğretmenlerin yer değişikliği istekleri yer değiştirme dönemi ile sınırlı olmaksızın atanacakları yerde alanlarında açık norm kadro bulunması şartına bağlı kalınmadan gerçekleştirilir.


(3) Zorunlu bölge yükümlülüğü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere tercihlerinde yer verirler.

(4) Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Maddi veya manevi zarara uğradığına ilişkin mülkî idare amirliğinin raporuna dayalı olarak düzenlenen teklif yazısı veya yetkili makamlardan alınacak belge,

3) Eşlerden her ikisi de Bakanlık personeli olarak görev yapanların birlikte atanabilmeleri bakımından çalışmakta olduğu kurumdan alınacak görev yeri ve evli olduğunu gösterir belge,

4) Eşi şehit olanlar ile eşi ölenlerden Ölüm Kâğıdı ve Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.

Millî takım antrenörleri ile millî sporcuların yer değiştirmeleri

MADDE 33- (1)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlarda millî takım antrenörü veya sporcusu seçilmeleri nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulanlar federasyonlarca görevlendirildikleri yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 34- (1)Öğrenimine uygun alanı dışında başka bir alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda öğrenim gören öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.


(2)Bu durumda bulunan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin istekleri;

a)Adaylıklarının kaldırılmış olması,

b)Öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması

hâlinde dikkate alınır.

(3)Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.

(4)Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin atamaları, il içindeki tercihleri dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 35- (1)Okul, kurum ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla dersi kaldırılan, istihdam alanı daralan ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde;

a) Okul, kurum veya bölüm kapatılması sonucunda bu okul/kurumlarda görevli öğretmenler, yeni okul açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu okul veya kurumlara, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan okul/kurum veya bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı okullar olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına,

b) Görevli oldukları okul veya kurumlarda program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararı ile alanı kaldırılan öğretmenler, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına

istekleri ve özür durumları da dikkate alınmak suretiyle atanırlar.

(2)Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler öncelikle il içinde, il içinde alanına uygun bölüm veya meslek alanı bulunmaması hâlinde ise istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle il dışında ihtiyaç bulunan yerlere yer değiştirme suretiyle atama yapılarak giderilir.

(3)Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları okullarda norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, görevli oldukları okullarda norm kadro fazlası olarak görevlerine devam ederler. Bu kapsamda öğretmen fazlalığı bulunan eğitim kurumlarına, norm kadro fazlası öğretmenler bu eğitim kurumlarının norm kadrolarıyla ilişkilendirilinceye kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu alanda öğretmen ataması yapılmaz ve ders dağılımı, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.

(4)Ayrıca, bu öğretmenler ders ve ek ders görevlerini de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde görevli oldukları yerleşim yerlerindeki diğer eğitim kurumlarında yerine getirirler.

(5)İhtiyaç fazlası öğretmenlerden istekli olanlar alanlarında ihtiyaç bulunması hâlinde öncelikle il içinde, ihtiyaç bulunmaması hâlinde ise il dışında alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanabilirler.

(6)Bu hüküm kapsamında yapılacak yer değiştirmeler, bu Yönetmelikte belirtilen yer değiştirme dönemi ile sınırlı değildir.

Öğretmen ihtiyacının karşılanması

MADDE 36-(1) Yer değiştirme dönemi dışında eğitim-öğretime açılan okulların öğretmen ihtiyacının giderilmesine yönelik tedbirler valiliklerce alınır. Ancak, bu okullara atanacak öğretmenler, okulun açılışını takip eden ilk yer değiştirme döneminde il genelinde bütün öğretmenlere yapılacak duyuru doğrultusunda başvuruda bulunanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenir.

(2)Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu hizmet bölgelerinin öğretmen ihtiyacının karşılanması için, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin diğer hükümlerine bağlı kalınmaksızın gerekli önlemler alınır.

Hizmet sınıfının değiştirilmesi

MADDE 37-(1) Görevde iken öğretmenlik görevini yürütmesine engel olacak derecede bir hastalığa yakalanan öğretmenlerden görevlerini devamlı surette yapamayacaklarının tam teşekküllü hastanelerden verilen Sağlık Kurulu Raporunda belirtilenler ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yürütemeyeceği tespit edilenler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda durumlarına uygun başka hizmet sınıflarına atanabilirler.

Yer değiştirme işleminin iptali

MADDE 38- (1)Bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki özür durumlarından birisi veya isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında il içinde veya il dışına görev yerleri değiştirilen öğretmenlerden yer değiştirmeyi gerektiren özürleri ortadan kalkanlar ile atamalarının iptalini isteyenlerin atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları ve yerlerine atama yapılmamış olması şartıyla Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde iptal edilebilir.

(2)Ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine atama yapılanlar il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına atanırlar.

Yer değiştirme suretiyle atama dönemi

MADDE 39- (1)Yer değiştirme suretiyle atamalar yarı yıl tatili ile Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır.

(2)Ancak, il içinde oluşacak ihtiyacın giderilmesine yönelik sıra kapsamındaki yer değiştirmeler ile hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler ve özre bağlı yer değiştirmeler hususunda eğitim ve öğretim hizmetlerinin kesintiye uğramaması bakımından Bakanlıkça gerekli düzenleme yapılabilir.

(3)Ayrıca, Bakanlık yer değiştirme dönemlerinde gerek gördüğü hallerde öğretmen dağılımındaki dengesizliği gidermek amacıyla, bazı il/ilçe veya eğitim kurumlarını bazı alanlarda yer değiştirme dışında tutabilir.

Aylıksız izin

MADDE 40- (1)Özür durumlarına bağlı olarak istedikleri yere yer değiştirme suretiyle atanmaları hizmet puanı ve alanlarına göre norm kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesi veya 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 61 inci maddesi uyarınca üç yıldan fazla olmamak üzere aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler.

(2)Aylıksız izinli sayılanlar, bulundukları illerde bu amaçla tahsis edilen boş kadrolara atanırlar. Bu şekilde aylıksız izinli sayılanlar, her yıl özür durumundan yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini usulüne uygun olarak belgelendirirler.

(3)Bu süre içinde yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar ile özür durumunun devam ettiğini belgelendiremeyenler, istekleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan yerlere yer değiştirme döneminde atanırlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atama yetkisi

MADDE 41-(1) Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri Bakan tarafından yapılır.

(2)Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama ve yer değiştirme yetkisini merkez teşkilâtında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu

MADDE 42-(1) İllerde il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Atamadan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

b) Özlük şubesinden sorumlu şube müdürünün,

c) İlköğretim müfettişleri başkan yardımcısının,

ç) Millî eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe millî eğitim müdürünün,

d) İLSİS' den sorumlu Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticisinin

yer aldığı İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu oluşturulur.

İl Eğitim Personeli Planlama Kurulunun görevleri

MADDE 43-(1) İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu il genelinde öğretmen dağılımını dengeli bir şekilde sağlamak amacıyla;

a) Öğretmen ihtiyacı ve fazlalığı bulunan okul ve kurumları tespit eder.

b) İl içi yer değiştirmelerde karşılaşılan sorunları inceler ve karara bağlar.

c) Aynı eğitim kurumunun aynı alanda birden fazla öğretmen tarafından tercih edilmesi durumunda sıra çizelgesi oluşturur ve bu sıra çizelgelerinin ilan edilmesini sağlar.

ç) İl/ilçe emrine verilen öğretmenlerin, atama kararlarında belirtilen atama çeşitlerini esas alarak bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde görev yerlerini belirler.

d) İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin diğer hususlarda Bakanlıkça yapılacak atama planlamalarına esas olmak üzere veri, bilgi ve rapor hazırlar.

(2) Kurul, atama ve yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri Başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür.

Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu

MADDE 44-(1) Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü ile ana hizmet birimlerinin genel müdürleri arasından Bakan tarafından görevlendirilecek üç genel müdür ve 1 inci Hukuk Müşaviri olmak üzere Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu kurulur.

Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri

MADDE 45-(1) Personel Genel Müdürlüğünce her yıl; emeklilik veya çeşitli nedenlerle sistemden ayrılan öğretmen sayısı, yönetici ve öğretmen norm kadro durumunu, potansiyel öğretmen adayı ve yer değiştirme isteğinde bulunabilecek konumdaki tahminî öğretmen sayılarını ve bu hususlardaki diğer bilgileri kapsayan atama ve yer değiştirme planları hazırlanır.

(2) Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu; öğretmenlerin ülke genelinde dengeli dağılımını sağlamak amacıyla bu planlara göre ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak öğretmenlik görevine atamalara ve öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin hususlarda uygulanacak yöntemleri tespit eder ve bu yöntemleri uygulamak üzere Personel Genel Müdürlüğünü yetkili kılar.

(3) Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Atamalarda komisyon oluşturulması

MADDE 46-(1) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklardan bedensel engeli bulunanlar ile işledikleri suçlardan dolayı görevine son verilenlerin ve adlî sicil kaydı bulunanların öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla Sicil Kaydı İnceleme Komisyonu ve Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonları oluşturulur.


a) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu; Personel Genel Müdürü veya uygun göreceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, en az şube müdürü düzeyinde ilgili öğretmen atama birimlerinin temsilcilerinden ve bir hukuk müşavirinden olmak üzere en az 6 kişiden,

b) Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonu; Personel Genel Müdürünün veya uygun göreceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, en az üç ana hizmet biriminden daire başkanı düzeyinde birer temsilci ile Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünden eğitim uzmanı veya şube müdürü düzeyinde üç temsilci ve öğretmen adaylarının bedensel engel durumlarına göre alanlarında uzman doktorlardan olmak üzere en az 12 kişiden

oluşur.

(2) Komisyonlar atama dönemlerinde ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Hizmet bölgeleri

MADDE 47-(1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak, Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren iller bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1 deki çizelgede gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

Hizmet sınıfları ve hizmet puanı hesabı

MADDE 48-(1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeler gruplandırılarak beş sınıfa ayrılmıştır. Bu hizmet sınıflarına dâhil edilen il ve ilçeler ile bu il ve ilçelerde her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı; bu Yönetmelik ekinde yer alan ek-2 deki İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinde gösterilmiştir.

(2) İl veya ilçelerin (A), (B) ve (C) hizmet sınıfları için öngörülen hizmet puanlarına bu il veya ilçelerin belde statüsündeki yerleşim yerlerinde geçirilen her yıla 2 puan, köy statüsündeki yerleşim yerlerinde bulunan yerlerde geçirilen her yıla 6 puan, (D) ve (E) kapsamındaki il veya ilçeler için öngörülen hizmet puanlarına ise belde statüsündeki yerler için 4 puan, köyleri için 8 puan ilâve edilir.

(3)Bu şekilde belirlenen puanla, öğretmenin o yerleşim yerinde geçirdiği çalışma süresinin çarpımı sonucu hizmet puanı elde edilir.

(4)İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına; sağlık durumu özrü için 14 puan, eş durumu özrü için 12 puan, öğrenim durumu özründe de 10 puan ilave edilir.

(5)Yerleşim yerlerinde geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet sınıfı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

(6)Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

(7)Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar

MADDE 49-(1) Hizmet puanının hesabında değerlendirilecek süreler şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde geçen süreler,

b) Diğer Personel Kanunlarına tâbi olarak geçen süreler,

c) Özel öğretim kurumlarında öğretmen/yönetici olarak geçen süreler,

ç) Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri.

(2)Bu süreler, görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

(3)Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen süreler ile askerlikte geçirilen süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu sınıfta, yurtdışında geçirilen süreler ise (A) ilçe sınıfına dâhil yerleşim yerlerinde geçmiş sayılır. Askerlikte geçen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem

MADDE 50-(1) Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin atama ve yer değiştirme suretiyle atamalarında aranan ve istenen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediği veya bu belgelerin usulüne uygun düzenlenmediği, atama ve yer değiştirme işlemlerini etkileyecek biçimde durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği ve bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dışında atama ve yer değiştirme yapıldığı takdirde atama ve yer değiştirme işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.

Atama ve yer değiştirmelerde tebligat

MADDE 51-(1) Atama ve yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin işlem evrakı en geç on gün içinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgililere tebliğ edilir. Atama evrakı tebliğ edilenler, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamak zorundadırlar.

 
C

cendere

Ziyaretçi
2)Ataması yapılanlara ait ilişik kesme ve başlama işlemleri Bakanlıkça belirlenecek süre içinde yapılmadığı ve bu süre içinde yasal bir gerekçe söz konusu olmadığı takdirde atama veya yer değiştirme işlemi iptal edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52-(1) 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-(1) Öğretmenlerin bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik ve daha önceki yönetmelikler kapsamında görevli oldukları il, ilçe ve diğer hizmet sınıflarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler karşılığında verilen hizmet puanları geçerli sayılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki hizmetleri karşılığında verilecek hizmet puanları, bu Yönetmelikle öngörülen il veya ilçe sınıf puanına göre hesaplanır ve önceki puanlarına eklenir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki ilçeler

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) (Değişik: 09/05/2006 tarihli Resmi Gazete) Bu Yönetmelikle belirlenen Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) sınıfı ilçeleri ile bu kapsama alınan ilçelerde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yapmış olanlar ile halen bu ilçelerde görev yapanların hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır."


GEÇİCİ MADDE 3-(1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2004 ve 2005 yer değiştirme dönemlerinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenler, bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamaları kaydıyla bulundukları illerde veya bölgelerde geçirilmesi gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ilk yer değiştirme döneminde bulundukları il dışına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

GEÇİCİ MADDE 5-(1) 7/7/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5381 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 4855 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler kapsamında il emrine tahsis edilen boş öğretmen kadrolarına atanan öğretmenler, istekleri hâlinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu belediye sınırları içindeki sıra kapsamında olmayan ve alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınmak suretiyle atanırlar. Atama isteğinde bulunmayanlar, görevli oldukları eğitim kurumlarında en fazla üç yıl süreyle norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.

(2)Bu öğretmenler ders ve ek ders görevlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde görevli oldukları yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında yerine getirirler.

Yürürlük

MADDE 53-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

09/05/2006 tarihli Resmi Gazetedeki değişiklik

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2’ deki İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinin 31 inci sırasında yer alan Hatay ilinin ilçe sınıfları ve puan çizelgesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Sıra No İL   İLÇE   SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
31 31 HATAY 3100 Merkez 10         
      3101 Altınözü         22
      3102 Belen   12       
      3103 Dörtyol 10         
      3104 Erzin 10         
      3105 Hassa         22
      3106 İskenderun 10         
      3107 Kırıkhan   12       
      3108 Kumlu       18   
      3109 Reyhanlı       18   
      3110 Samandağı   12       
      3111 Yayladağı         22Ek-1


HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ

BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ
1 Adana 1 Adıyaman 1 Ağrı
2 Afyonkarahisar 2 Artvin 2 Ardahan
3 Aksaray 3 Bayburt 3 Batman
4 Amasya 4 Çankırı 4 Bingöl
5 Ankara 5 Elazığ 5 Bitlis
6 Antalya 6 Erzincan 6 Diyarbakır
7 Aydın 7 Giresun 7 Erzurum
8 Balıkesir 8 Gümüşhane 8 Hakkari
9 Bartın 9 İstanbul 9 Iğdır
10 Bilecik 10 K.Maraş 10 Kars
11 Bolu 11 Kastamonu 11 Mardin
12 Burdur 12 Kırşehir 12 Muş
13 Bursa 13 Kilis 13 Siirt
14 Çanakkale 14 Malatya 14 Şırnak
15 Çorum 15 Nevşehir 15 Tunceli
16 Denizli 16 Niğde 16 Van
17 Düzce 17 Ordu   
18 Edirne 18 Rize   
19 Eskişehir 19 Sivas   
20 Gaziantep 20 Şanlıurfa   
21 Hatay 21 Tokat   
22 Isparta 22 Yozgat   
23 Mersin     
24 İzmir     
25 Karabük     
26 Karaman     
27 Kayseri     
28 Kırıkkale     
29 Kırklareli     
30 Kocaeli     
31 Konya     
32 Kütahya
 
C

cendere

Ziyaretçi
Ek-2

İL, İLÇE SINIFLARI VE PUAN ÇİZELGESİ

Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
1 01 ADANA 0100 Büyükşehir         
      0101 Seyhan 10       
      0102 Yüreğir 10       
      0103 Aladağ        22
      0104 Ceyhan 10       
      0105 Feke        22
      0106 İmamoğlu    14   
      0107 Karaisalı    14   
      0108 Karataş  12     
      0109 Kozan 10       
      0110 Pozantı      18 
      0111 Saimbeyli        22
      0112 Tufanbeyli        22
      0113 Yumurtalık  12     
                   
2 02 ADIYAMA N 0200 Merkez      18 
      0201 Besni      18 
      0202 Çelikhan        22
      0203 Gerger        22
      0204 Gölbaşı      18 
      0205 Kahta      18 
      0206 Samsat      18 
      0207 Sincik        22
      0208 Tut        22
                   
3 03 AFYONKA RAHİSAR 0300 Merkez  12     
      0301 Başmakçı      18 
      0302 Bayat      18 
      0303 Bolvadin  12     
      0304 Çay  12     
      0305 Çobanlar      18 
      0306 Dazkırı    14   
      0307 Dinar  12     
      0308 Emirdağ  12     
      0309 Evciler      18 
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
3 03 AFYONKA RAHİSAR 0310 Hocalar        22
      0311 İhsaniye      18 
      0312 İscehisar      18 
      0313 Kızılören      18 
      0314 Sandıklı  12     
      0315 Sinanpaşa    14   
      0316 Sultandağı    14   
      0317 Şuhut  12     
                   
4 04 AĞRI 0400 Merkez      18 
      0401 Diyadin        22
      0402 Doğubeyaz ıt        22
      0403 Eleşkirt        22
      0404 Hamur        22
      0405 Patnos        22
      0406 Taşlıçay        22
      0407 Tutak        22
                   
5 05 AMASYA 0500 Merkez  12     
      0501 Göynücek      18 
      0502 Gümüşhacı köy      18 
      0503 Hamamözü      18 
      0504 Merzifon  12     
      0505 Suluova  12     
      0506 Taşova      18 
                   
6 06 ANKARA 0600 Büyükşehir         
      0601 Altındağ 10       
      0602 Çankaya 10       
      0603 Etimesgut 10       
      0604 Gölbaşı 10       
      0605 Keçiören 10       
      0606 Mamak 10       
      0607 Sincan 10       
      0608 Yenimahalle 10       
      0609 Akyurt  12     
      0610 Ayaş  12     
      0611 Balâ    14   
      0612 Beypazarı  12     
      0613 Çamlıdere      18 
      0614 Çubuk  12     
      0615 Elmadağ  12     
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
6 06 ANKARA 0616 Evren      18 
      0617 Güdül      18 
      0618 Haymana      18 
      0619 Kalecik      18 
      0620 Kazan  12     
      0621 Kızılcahama m  12     
      0622 Nallıhan      18 
      0623 Polatlı    14   
      0624 Ş.Koçhisar      18 
                   
7 07 ANTALYA 0700 Merkez 10       
      0701 Akseki        22
      0702 Alanya  12     
      0703 Elmalı    14   
      0704 Finike  12     
      0705 Gazipaşa    14   
      0706 Gündoğmu ş        22
      0707 İbradı        22
      0708 Demre    14   
      0709 Kaş      18 
      0710 Kemer 10       
      0711 Korkuteli  12     
      0712 Kumluca  12     
      0713 Manavgat  12     
      0714 Serik  12     
                   
8 08 ARTVİN 0800 Merkez    14   
      0801 Ardanuç      18 
      0802 Arhavi 10       
      0803 Borçka    14   
      0804 Hopa 10       
      0805 Murgul      18 
      0806 Şavşat        22
      0807 Yusufeli        22
                   
9 09 AYDIN 0900 Merkez 10       
      0901 Bozdoğan      18 
      0902 Buharkent  12     
      0903 Çine  12     
      0904 Didim  12     
      0905 Germencik  12     
      0906 İncirliova  12     
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
9 09 AYDIN 0907 Karacasu      18 
      0908 Karpuzlu      18 
      0909 Koçarlı    14   
      0910 Köşk  12     
      0911 Kuşadası 10       
      0912 Kuyucak  12     
      0913 Nazilli 10       
      0914 Söke 10       
      0915 Sultanhisar  12     
      0916 Yenipazar    14   
                   
10 10 BALIKESİR 1000 Merkez 10       
      1001 Ayvalık 10       
      1002 Balya        22
      1003 Bandırma 10       
      1004 Bigadiç      18 
      1005 Burhaniye 10       
      1006 Dursunbey        22
      1007 Edremit 10       
      1008 Erdek  12     
      1009 Gömeç  12     
      1010 Gönen  12     
      1011 Havran  12     
      1012 İvrindi      18 
      1013 Kepsut      18 
      1014 Manyas    14   
      1015 Marmara        22
      1016 Savaştepe    14   
      1017 Sındırgı        22
      1018 Susurluk  12     
                   
11 11 BİLECİK 1100 Merkez 10       
      1101 Bozüyük 10       
      1102 Gölpazarı      18 
      1103 İnhisar      18 
      1104 Osmaneli  12     
      1105 Pazaryeri    14   
      1106 Söğüt    14   
      1107 Yenipazar        22
                   
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
12 12 BİNGÖL 1200 Merkez    14   
      1201 Adaklı        22
      1202 Genç      18 
      1203 Karlıova      18 
      1204 Kiğı        22
      1205 Solhan      18 
      1206 Yayladere        22
      1207 Yedisu        22
                   
13 13 BİTLİS 1300 Merkez    14   
      1301 Adilcevaz    14   
      1302 Ahlat    14   
      1303 Güroymak    14   
      1304 Hizan        22
      1305 Mutki        22
      1306 Tatvan    14   
                   
14 14 BOLU 1400 Merkez 10       
      1401 Dörtdivan    14   
      1402 Gerede  12     
      1403 Göynük      18 
      1404 Kıbrıscık      18 
      1405 Mengen    14   
      1406 Mudurnu    14   
      1407 Seben      18 
      1408 Yeniçağa  12     
                   
15 15 BURDUR 1500 Merkez 10       
      1501 Ağlasun    14   
      1502 Altınyayla      18 
      1503 Bucak 10       
      1504 Çavdır    14   
      1505 Çeltikçi  12     
      1506 Gölhisar  12     
      1507 Karamanlı  12     
      1508 Kemer      18 
      1509 Tefenni  12     
      1510 Yeşilova  12     
                   
16 16 BURSA 1600 Büyükşehir         
      1601 Nilüfer 10       
      1602 Osmangazi 10       
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
16 16 BURSA 1603 Yıldırım 10       
      1604 Büyükorha n        22
      1605 Gemlik 10       
      1606 Gürsu 10       
      1607 Harmancık        22
      1608 İnegöl  12     
      1609 İznik    14   
      1610 Karacabey  12     
      1611 Keles        22
      1612 Kestel 10       
      1613 Mudanya 10       
      1614 M.Kemalpa şa  12     
      1615 Orhaneli        22
      1616 Orhangazi  12     
      1617 Yenişehir  12     
                   
17 17 ÇANAKK ALE 1700 Merkez 10       
      1701 Ayvacık    14   
      1702 Bayramiç    14   
      1703 Biga 10       
      1704 Bozcaada      18 
      1705 Çan 10       
      1706 Eceabat 10       
      1707 Ezine  12     
      1708 Gelibolu  12     
      1709 Gökçeada      18 
      1710 Lapseki  12     
      1711 Yenice      18 
                   
18 18 ÇANKIRI 1800 Merkez  12     
      1801 Atkaracalar    14   
      1802 Bayramören        22
      1803 Çerkeş    14   
      1804 Eldivan    14   
      1805 Ilgaz    14   
      1806 Kızılırmak    14   
      1807 Korgun    14   
      1808 Kurşunlu    14   
      1809 Orta      18 
      1810 Şabanözü    14   
      1811 Yapraklı      18 
                   
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
19 19 ÇORUM 1900 Merkez  12     
      1901 Alaca    14   
      1902 Bayat        22
      1903 Boğazkale      18 
      1904 Dodurga      18 
      1905 İskilip      18 
      1906 Kargı        22
      1907 Laçin      18 
      1908 Mecitözü    14   
      1909 Oğuzlar        22
      1910 Ortaköy      18 
      1911 Osmancık    14   
      1912 Sungurlu    14   
      1913 Uğurludağ        22
                   
20 20 DENİZLİ 2000 Merkez 10       
      2001 Acıpayam  12     
      2002 Akköy  12     
      2003 Babadağ    14   
      2004 Baklan    14   
      2005 Bekilli        22
      2006 Beyağaç        22
      2007 Bozkurt    14   
      2008 Buldan  12     
      2009 Çal    14   
      2010 Çameli        22
      2011 Çardak    14   
      2012 Çivril  12     
      2013 Güney      18 
      2014 Honaz  12     
      2015 Kale      18 
      2016 Sarayköy  12     
      2017 Serinhisar  12     
      2018 Tavas    14   
                   
21 21 DİYARBA KIR 2100 Merkez  12     
      2101 Bismil    14   
      2102 Çermik      18 
      2103 Çınar      18 
      2104 Çüngüş        22
      2105 Dicle        22
      2106 Eğil        22
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
21 21 DİYARBA KIR 2107 Ergani    14   
      2108 Hani        22
      2109 Hazro        22
      2110 Kocaköy      18 
      2111 Kulp        22
      2112 Lice        22
      2113 Silvan      18 
                   
22 22 EDİRNE 2200 Merkez 10       
      2201 Enez    14   
      2202 Havsa  12     
      2203 İpsala    14   
      2204 Keşan  12     
      2205 Lalapaşa  12     
      2206 Meriç    14   
      2207 Süloğlu  12     
      2208 Uzunköprü  12     
                   
23 23 ELAZIĞ 2300 Merkez 10       
      2301 Ağın  12     
      2302 Alacakaya        22
      2303 Arıcak        22
      2304 Baskil  12     
      2305 Karakoçan        22
      2306 Keban  12     
      2307 Kovancılar    14   
      2308 Maden        22
      2309 Palu        22
      2310 Sivrice    14   
                   
24 24 ERZİNCAN 2400 Merkez 10       
      2401 Çayırlı      18 
      2402 İliç        22
      2403 Kemah      18 
      2404 Kemaliye        22
      2405 Otlukbeli        22
      2406 Refahiye      18 
      2407 Tercan      18 
      2408 Üzümlü    14   
                   
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
25 25 ERZURUM 2500 Merkez 10       
      2501 Aşkale      18 
      2502 Çat        22
      2503 Hınıs        22
      2504 Horasan      18 
      2505 Ilıca      18 
      2506 İspir        22
      2507 Karaçoban        22
      2508 Karayazı        22
      2509 Köprüköy        22
      2510 Narman      18 
      2511 Oltu      18 
      2512 Olur      18 
      2513 Pasinler    14   
      2514 Pazaryolu        22
      2515 Şenkaya        22
      2516 Tekman        22
      2517 Tortum    14   
      2518 Uzundere    14   
                   
26 26 ESKİŞEHİR 2600 Merkez 10       
      2601 Alpu  12     
      2602 Beylikova      18 
      2603 Çifteler  12     
      2604 Günyüzü        22
      2605 Han        22
      2606 İnönü  12     
      2607 Mahmudiye  12     
      2608 Mihalgazi      18 
      2609 Mihalıççık        22
      2610 Sarıcakaya      18 
      2611 Seyitgazi    14   
      2612 Sivrihisar    14   
                   
27 27 GAZİANT EP 2700 Büyükşehir         
      2701 Şahinbey 10       
      2702 Şehitkamil 10       
      2703 Araban      18 
      2704 İslahiye    14   
      2705 Karkamış        22
      2706 Nizip    14   
      2707 Nurdağı    14   
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
27 27 GAZİANT EP 2708 Oğuzeli    14   
      2709 Yavuzeli      18 
                   
28 28 GİRESUN 2800 Merkez 10       
      2801 Alucra        22
      2802 Bulancak    14   
      2803 Çamoluk        22
      2804 Çanakçı        22
      2805 Dereli        22
      2806 Doğankent        22
      2807 Espiye    14   
      2808 Eynesil    14   
      2809 Görele    14   
      2810 Güce        22
      2811 Keşap    14   
      2812 Piraziz      18 
      2813 Ş.karahisar        22
      2814 Tirebolu    14   
      2815 Yağlıdere        22
                   
29 29 GÜMÜŞH ANE 2900 Merkez    14   
      2901 Kelkit      18 
      2902 Köse      18 
      2903 Kürtün        22
      2904 Şiran        22
      2905 Torul      18 
                   
30 30 HAKKARİ 3000 Merkez      18 
      3001 Çukurca        22
      3002 Şemdinli        22
      3003 Yüksekova      18 
                   
31 31 HATAY 3100 Merkez 10       
      3101 Altınözü        12
      3102 Belen  12     
      3103 Dörtyol 10       
      3104 Erzin 10       
      3105 Hassa        22
      3106 İskenderun 10       
      3107 Kırıkhan  12     
      3108 Kumlu    18   
      3109 Reyhanlı    18   
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
31 31 HATAY 3110 Samandağı  12     
      3111 Yayladağı        22
                   
32 32 ISPARTA 3200 Merkez 10       
      3201 Aksu      18 
      3202 Atabey 10       
      3203 Eğirdir  12     
      3204 Gelendost  12     
      3205 Gönen  12     
      3206 Keçiborlu  12     
      3207 Senirkent  12     
      3208 Sütçüler        22
      3209 Şarkikaraağ aç    14   
      3210 Uluborlu  12     
      3211 Yalvaç    14   
      3212 Yenişarbad emli      18 
                   
33 33 MERSİN 3300 Merkez 10       
      3301 Anamur    14   
      3302 Aydıncık      18 
      3303 Bozyazı    14   
      3304 Çamlıyayla        22
      3305 Erdemli 10       
      3306 Gülnar        22
      3307 Mut        22
      3308 Silifke  12     
      3309 Tarsus 10       
                   
34 34 İSTANBUL 3400 Büyükşehir         
      3401 Adalar  12     
      3402 Avcılar 10       
      3403 Bağcılar 10       
      3404 Bahçelievle r 10       
      3405 Bakırköy 10       
      3406 Bayrampaş a 10       
      3407 Beşiktaş 10       
      3408 Beykoz 10       
      3409 Beyoğlu 10       
      3410 Eminönü 10       
      3411 Esenler 10       
      3412 Eyüp 10       
      3413 Fatih 10       
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
34 34 İSTANBUL 3414 Gaziosman paşa  12     
      3415 Güngören 10       
      3416 Kadıköy 10       
      3417 Kağıthane 10       
      3418 Kartal 10       
      3419 Küçükçekm ece 10       
      3420 Maltepe 10       
      3421 Pendik 10       
      3422 Sarıyer 10       
      3423 Şişli 10       
      3424 Tuzla 10       
      3425 Ümraniye 10       
      3426 Üsküdar 10       
      3427 Zeytinburn u 10       
      3428 Büyükçekm ece 10       
      3429 Çatalca  12     
      3430 Silivri  12     
      3431 Sultanbeyli 10       
      3432 Şile  12     
                   
35 35 İZMİR 3500 Büyükşehir         
      3501 Balçova 10       
      3502 Bornova 10       
      3503 Buca 10       
      3504 Çiğli 10       
      3505 Gaziemir 10       
      3506 Güzelbahçe 10       
      3507 Karşıyaka 10       
      3508 Konak 10       
      3509 Narlıdere 10       
      3510 Aliağa  12     
      3511 Bayındır    14   
      3512 Bergama  12     
      3513 Beydağ      18 
      3514 Çeşme  12     
      3515 Dikili  12     
      3516 Foça  12     
      3517 Karaburun    14   
      3518 Kemalpaşa  12     
      3519 Kınık      18 
      3520 Kiraz      18 
      3521 Menderes  12     
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
35 35 İZMİR 3522 Menemen 10       
      3523 Ödemiş  12     
      3524 Seferihisar 10       
      3525 Selçuk  12     
      3526 Tire  12     
      3527 Torbalı  12     
      3528 Urla 10       
                   
36 36 KARS 3600 Merkez  12     
      3601 Akyaka      18 
      3602 Arpaçay      18 
      3603 Digor        22
      3604 Kağızman        22
      3605 Sarıkamış        22
      3606 Selim        22
      3607 Susuz        22
                   
37 37 KASTAM ONU 3700 Merkez  12     
      3701 Abana    14   
      3702 Ağlı      18 
      3703 Araç      18 
      3704 Azdavay        22
      3705 Bozkurt    14   
      3706 Cide        22
      3707 Çatalzeytin      18 
      3708 Daday    14   
      3709 Devrekani    14   
      3710 Doğanyurt        22
      3711 Hanönü      18 
      3712 İhsangazi      18 
      3713 İnebolu    14   
      3714 Küre        22
      3715 Pınarbaşı        22
      3716 Seydiler    14   
      3717 Şenpazar        22
      3718 Taşköprü    14   
      3719 Tosya  12     
                   
38 38 KAYSERİ 3800 Büyükşehir         
      3801 Kocasinan 10       
      3802 Melikgazi 10       
      3803 Akkışla      18 
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
38 38 KAYSERİ 3804 Bünyan  12     
      3805 Develi  12     
      3806 Felahiye    14   
      3807 Hacılar 10       
      3808 İncesu 10       
      3809 Özvatan      18 
      3810 Pınarbaşı    14   
      3811 Sarıoğlan  12     
      3812 Sarız        22
      3813 Talas 10       
      3814 Tomarza    14   
      3815 Yahyalı        22
      3816 Yeşilhisar  12     
                   
39 39 KIRKLARE Lİ 3900 Merkez 10       
      3901 Babaeski 10       
      3902 Demirköy    14   
      3903 Kofçaz    14   
      3904 Lüleburgaz 10       
      3905 Pehlivankö y  12     
      3906 Pınarhisar  12     
      3907 Vize  12     
                   
40 40 KIRŞEHİR 4000 Merkez  12     
      4001 Akçakent      18 
      4002 Akpınar    14   
      4003 Boztepe    14   
      4004 Çiçekdağı    14   
      4005 Kaman  12     
      4006 Mucur  12     
                   
41 41 KOCAELİ 4100 Merkez 10       
      4101 Gebze      18 
      4102 Gölcük 10       
      4103 Kandıra      18 
      4104 Karamürsel  12     
      4105 Körfez  12     
      4106 Derince  12     
                   
42 42 KONYA 4200 Büyükşehir         
      4201 Karatay 10       
      4202 Meram 10       
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
42 42 KONYA 4203 Selçuklu 10       
      4204 Ahırlı        22
      4205 Akören    14   
      4206 Akşehir  12     
      4207 Altınekin    14   
      4208 Beyşehir  12     
      4209 Bozkır      18 
      4210 Cihanbeyli      18 
      4211 Çeltik        22
      4212 Çumra  12     
      4213 Derbent    14   
      4214 Derebucak      18 
      4215 Doğanhisar      18 
      4216 Emirgazi        22
      4217 Ereğli  12     
      4218 Güneysınır    14   
      4219 Hadim      18 
      4220 Halkapınar    14   
      4221 Hüyük    14   
      4222 Ilgın  12     
      4223 Kadınhanı    14   
      4224 Karapınar    14   
      4225 Kulu      18 
      4226 Sarayönü  12     
      4227 Seydişehir  12     
      4228 Taşkent        22
      4229 Tuzlukçu    14   
      4230 Yalıhüyük        22
      4231 Yunak        22
                   
43 43 KÜTAHYA 4300 Merkez  12     
      4301 Altıntaş      18 
      4302 Aslanapa        22
      4303 Çavdarhisar      18 
      4304 Domaniç      18 
      4305 Dumlupınar        22
      4306 Emet    14   
      4307 Gediz    14   
      4308 Hisarcık      18 
      4309 Pazarlar        22
      4310 Simav    14   
      4311 Şaphane      18 
      4312 Tavşanlı  12     
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
44 44 MALATY A 4400 Merkez  12     
      4401 Akçadağ      18 
      4402 Arapgir        22
      4403 Arguvan        22
      4404 Battalgazi    14   
      4405 Darende      18 
      4406 Doğanşehir      18 
      4407 Doğanyol        22
      4408 Hekimhan        22
      4409 Kale    14   
      4410 Kuluncak        22
      4411 Pötürge        22
      4412 Yazıhan      18 
      4413 Yeşilyurt    14   
                   
45 45 MANİSA 4500 Merkez 10       
      4501 Ahmetli    14   
      4502 Akhisar 10       
      4503 Alaşehir  12     
      4504 Demirci      18 
      4505 Gölmarmara    14   
      4506 Gördes      18 
      4507 Kırkağaç  12     
      4508 Köprübaşı      18 
      4509 Kula      18 
      4510 Salihli 10       
      4511 Sarıgöl  12     
      4512 Saruhanlı  12     
      4513 Selendi      18 
      4514 Soma  12     
      4515 Turgutlu 10       
                   
46 46 K.MARAŞ 4600 Merkez  12     
      4601 Afşin    14   
      4602 Andırın      18 
      4603 Çağlayance rit        22
      4604 Ekinözü      18 
      4605 Elbistan    14   
      4606 Göksun    14   
      4607 Nurhak        22
      4608 Pazarcık    14   
      4609 Türkoğlu    14   
                   
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
47 47 MARDİN 4700 Merkez    14   
      4701 Dargeçit        22
      4702 Derik        22
      4703 Kızıltepe    14   
      4704 Mazıdağı        22
      4705 Midyat    14   
      4706 Nusaybin    14   
      4707 Ömerli        22
      4708 Savur        22
      4709 Yeşilli      18 
                   
48 48 MUĞLA 4800 Merkez 10       
      4801 Bodrum 10       
      4802 Dalaman  12     
      4803 Datça  12     
      4804 Fethiye 10       
      4805 Kavaklıdere      18 
      4806 Köyceğiz  12     
      4807 Marmaris 10       
      4808 Milas 10       
      4809 Ortaca 10       
      4810 Ula  12     
      4811 Yatağan  12     
                   
49 49 MUŞ 4900 Merkez      18 
      4901 Bulanık        22
      4902 Hasköy        22
      4903 Korkut        22
      4904 Malazgirt        22
      4905 Varto        22
                   
50 50 NEVŞEHİR 5000 Merkez 10       
      5001 Acıgöl  12     
      5002 Avanos 10       
      5003 Derinkuyu    14   
      5004 Gülşehir  12     
      5005 Hacıbektaş  12     
      5006 Kozaklı      18 
      5007 Ürgüp 10       
                   
51 51 NİĞDE 5100 Merkez  12     
      5101 Altunhisar      18 
      5102 Bor  12     
      5103 Çamardı      18 
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
51 51 NİĞDE 5104 Çiftlik      18 
      5105 Ulukışla    14   
                   
52 52 ORDU 5200 Merkez 10       
      5201 Akkuş        22
      5202 Aybastı        22
      5203 Çamaş      18 
      5204 Çatalpınar      18 
      5205 Çaybaşı      18 
      5206 Fatsa 10       
      5207 Gölköy        22
      5208 Gülyalı 10       
      5209 Gürgentepe      18 
      5210 İkizce      18 
      5211 Kabadüz      18 
      5212 Kabataş        22
      5213 Korgan        22
      5214 Kumru      18 
      5215 Mesudiye        22
      5216 Perşembe 10       
      5217 Ulubey    14   
      5218 Ünye 10       
                   
53 53 RİZE 5300 Merkez  12     
      5301 Ardeşen  12     
      5302 Çamlıhemşi n        22
      5303 Çayeli  12     
      5304 Derepazarı  12     
      5305 Fındıklı  12     
      5306 Güneysu      18 
      5307 Hemşin        22
      5308 İkizdere        22
      5309 İyidere  12     
      5310 Kalkandere      18 
      5311 Pazar  12     
                   
54 54 SAKARYA 5400 Merkez 10       
      5401 Ferizli  12     
      5402 Söğütlü  12     
      5403 Akyazı  12     
      5404 Geyve  12     
      5405 Hendek  12     
      5406 Karapürçek  12     
      5407 Karasu    14   
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
54 54 SAKARYA 5408 Kaynarca    14   
      5409 Kocaali    14   
      5410 Pamukova  12     
      5411 Sapanca 10       
      5412 Taraklı      18 
                   
55 55 SAMSUN 5500 Merkez 10       
      5501 Alaçam      18 
      5502 Asarcık        22
      5503 Ayvacık        22
      5504 Bafra 10       
      5505 Çarşamba  12     
      5506 Havza    14   
      5507 Kavak        22
      5508 Ladik      18 
      5509 Ondokuzma yıs    14   
      5510 Salıpazarı        22
      5511 Tekkeköy 10       
      5512 Terme    14   
      5513 Vezirköprü      18 
      5514 Yakakent      18 
                   
56 56 SİİRT 5600 Merkez      18 
      5601 Aydınlar        22
      5602 Baykan        22
      5603 Eruh        22
      5604 Kurtalan        22
      5605 Pervari        22
      5606 Şirvan        22
                   
57 57 SİNOP 5700 Merkez  12     
      5701 Ayancık    14   
      5702 Boyabat    14   
      5703 Dikmen        22
      5704 Durağan        22
      5705 Erfelek      18 
      5706 Gerze    14   
      5707 Saraydüzü        22
      5708 Türkeli    14   
                   
58 58 SİVAS 5800 Merkez  12     
      5801 Akıncılar    14   
      5802 Altınyayla        22
      5803 Divriği      18 
      5804 Doğanşar        22
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
58 58 SİVAS 5805 Gemerek  12     
      5806 Gölova        22
      5807 Gürün      18 
      5808 Hafik      18 
      5809 İmranlı      18 
      5810 Kangal      18 
      5811 Koyulhisar        22
      5812 Suşehri    14   
      5813 Şarkışla    14   
      5814 Ulaş    14   
      5815 Yıldızeli      18 
      5816 Zara      18 
                   
59 59 TEKİRDAĞ 5900 Merkez 10       
      5901 Çerkezköy  12     
      5902 Çorlu 10       
      5903 Hayrabolu    14   
      5904 Malkara  12     
      5905 Marmara Er eğlisi 10       
      5906 Muratlı  12     
      5907 Saray    14   
      5908 Şarköy    14   
                   
60 60 TOKAT 6000 Merkez  12     
      6001 Almus      18 
      6002 Artova      18 
      6003 Başçiftlik        22
      6004 Erbaa    14   
      6005 Niksar    14   
      6006 Pazar    14   
      6007 Reşadiye        22
      6008 Sulusaray        22
      6009 Turhal  12     
      6010 Yeşilyurt      18 
      6011 Zile    14   
                   
61 61 TRABZON 6100 Merkez 10       
      6101 Akçaabat  12     
      6102 Araklı    14   
      6103 Arsin    14   
      6104 Beşikdüzü  12     
      6105 Çarşıbaşı    14   
      6106 Çaykara      18 
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
61 61 TRABZON 6107 Dernekpaza rı      18 
      6108 Düzköy      18 
      6109 Hayrat        22
      6110 Köprübaşı        22
      6111 Maçka    14   
      6112 Of    14   
      6113 Sürmene    14   
      6114 Şalpazarı        22
      6115 Tonya      18 
      6116 Vakfıkebir  12     
      6117 Yomra    14   
                   
62 62 TUNCELİ 6200 Merkez      18 
      6201 Çemişgezek        22
      6202 Hozat        22
      6203 Mazgirt        22
      6204 Nazimiye        22
      6205 Ovacık        22
      6206 Pertek      18 
      6207 Pülümür        22
                   
63 63 ŞANLIURF A 6300 Merkez 10       
      6301 Akçakale      18 
      6302 Birecik 10       
      6303 Bozova 10       
      6304 Ceylanpınar      18 
      6305 Halfeti      18 
      6306 Harran      18 
      6307 Hilvan      18 
      6308 Siverek      18 
      6309 Suruç    14   
      6310 Viranşehir      18 
                   
64 64 UŞAK 6400 Merkez 10       
      6401 Banaz    14   
      6402 Eşme      18 
      6403 Karahallı      18 
      6404 Sivaslı    14   
      6405 Ulubey    14   
65 65 VAN 6500 Merkez  12     
      6501 Bahçesaray        22
Sıra No İL  İLÇE  SINIFI-PUANI
KODU ADI KODU ADI A B C D E
65 65 VAN 6502 Başkale        22
      6503 Çaldıran        22
      6504 Çatak        22
      6505 Edremit    14   
      6506 Erciş    14   
      6507 Gevaş      18 
      6508 Gürpınar        22
      6509 Muradiye      18 
      6510 Özalp      18 
      6511 Saray        22
                   
66 66 YOZGAT 6600 Merkez  12     
      6601 Akdağmad eni        22
      6602 Aydıncık        22
      6603 Boğazlıyan  12     
      6604 Çandır        22
      6605 Çayıralan        22
      6606 Çekerek        22
      6607 Kadışehri        22
      6608 Saraykent        22
&nbs
 

passion

Kayıtlı Üye
Katılım
18 Nis 2009
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
43
Konum
eskiþehir
Merhaba
Ben  8 Senelik İngilizce Öğretmeniyim. Eskişehir'de 4. Görev Yılımın İçindeyim Ve Buraya Atandığım Günden Beri Kadrolu Olduğum Okulda Norm  Fazlasıyım.bu Nedenle 4 Yıldır O Okul Senin Bu Okul Benim Geziyorum.
    Öğrenmek İstediğim Konu, 3 Yıl Norm Kadro Fazlası Olduktan Sonra Milli Eğitim Müdürlüğü Beni İhtiyaç Olan Bir Okula "isteğim Dışında Kadrolu Olarak" Atayabilir Mi?
   bu Konuda Beni Aydınlatabilecek Biri Olursa Şimdiden Çok Teşekkür Ederim.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Evet Hocam Sizi İsteğinizdısında Baska Bir Okulakadrolu Olaak Tayın Istetmehakkı Var.eğeristemezsenız Reysen Bunu Yapar Ve Hizmet Puanınıza 12 Puan Daha Ilave Edilir.
 
Üst Alt