MEB'den dört hususta görüş yazısı | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

MEB'den dört hususta görüş yazısı

xokulx

Bilge Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
30 Kas 2017
Mesajlar
211
Tepki
0
Puan
16
MEB; "Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sağlık raporu kesintisi yapılır mı?", "Müze ve örenyeri ziyaretlerinden ücretsiz kimler faydalanır?", "Çırak, kalfa ile öğrencilerin iş yerindeki mesleki eğitimlerinden sorumlu olan personel olarak kimler görevlendirilir?" ve "Özel eğitimde bir sınıfta iki sınıf rehber öğretmeni olabilir mi?" sorularını cevaplandırdı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLERİNDEN SAĞLIK RAPORU KESİNTİSİ YAPILIR MI,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerden hastalık izni kullananların ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılamayacağı ile kesinti yapılacak olması durumunda 30 günü aşan kısmı için ücret ödenip ödenemeyeceği hususunda Maliye Bakanlığının görüş yazıları ekli MEB yazısı.

Maliye Bakanlığının görüş yazıları ekli MEB yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İşte Maliye Bakanlığının görüş yazıları özeti;

"Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik tazminatının sözleşmeli personelin ücretinden düşülmesi gerektiği ve söz konusu personelin rahatsızlıkları görevlerini sözleşme süresini aşacak şekilde ifa etmelerine engel teşkil etmesi halinde bir sonraki sözleşme yenileme dönemine kadar sağlık durumunda iyileşme olmayan sözleşmeli personel ile sözleşme yenileme işleminin yapılmamasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir."

"5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmamaktadır. İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde,

-Sözleşmeli personele bir mali yılda verilebilecek ücretli hastalık izni için üst sınırın olmadığı; istirahat raporlarına ilişkin tüm iş ve işlemler hakkında 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin geçerli olduğu,

-İş göremezlik ücreti istirahat raporunun sonunda ödeneceğinden bu süre zarfında ilgilinin ücretinin ödenmesi gerektiği, aksi takdirde ilgililerin herhangi bir gelirden yoksun kalmasına yol açılacağı,

-Bilahare ilgiliye iş göremezlik ödemesi yapılması halinde bunun ücretinden düşülmesi gerektiği mütalaa edilmektedir."

"5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

Bu nedenle. Kamu Kuram ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/(B) maddesi kapsamında görev yapan personelin sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş olan istirahat raporları için, maaşlarında herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince geçici iş göremezlik ödenekleri Kurumumuz tarafından ödenmektedir."

ÖZEL EĞİTİMDE BİR SINIFTA İKİ SINIF REHBER ÖĞRETMENİ OLABİLİR Mİ?

Özel eğitim okul ve sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin sınıf rehber öğretmeni kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, değerlendirildiği takdirde bir sınıfta iki özel eğitim öğretmeni bulunduğundan aynı sınıfta bulunan her iki öğretmene de sınıf rehber öğretmenliği görevi verilip verilemeyeceği hususunda MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Bir sınıfta görevli 2 özel eğitim öğretmeninin bulunduğu sınıflarda her iki özel eğitim öğretmeninin de sınıf rehber öğretmeni olmasının uygun olduğu değerlendirilmiş olup gerekli iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim."

MÜZE VE ÖRENYERİ ZİYARETLERİNDEN ÜCRETSİZ KİMLER FAYDALANIR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen ve diğer personelden hangilerinin müze ve örenyeri ziyaretlerinden ücretsiz yararlanıp yararlanmayacakları hususunda MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"1. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanacak olanlar sadece

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özelilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler olup, Bakanlığımız ve bağlı eğitim kurumları diğer personeli (idareci, yönetici, memur, hizmetli, isçi vb.) uygulamaya dahil değildir.

2. Uygulamadan yararlanacak olan Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev

yapmakta olan öğretmenler söz konusu müze ve ören yerlerine; sadece geçerli kurum öğretmen kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla uygulamadan yararlanacak olup, bilişim uygulamaları/ sistemleri (Mebbis v.b.) üzerinden sorgulama yöntemi ile veya öğretmenlerimiz tarafından bu uygulamaların ekran görüntüsünün ibrazı v.b. diğer yöntemler ile müzelere ücretsiz giriş yapamazlar.

3. Ayrıca, yalnızca Türk vatandaşlarının istifadesine sunulan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü askın müze ve örenyerine sınırsız ziyaret imkanı sağlayan Müzekart +, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere yalnızca On Türk Lirası kart bedeli karşılığı sunulmaya devam etmekte olup, öğretmenlerimiz geçerli kurum öğretmen kimlik kartını henüz temin etmemiş olması veya yanında bulunmaması halinde, bu uygulamayı da kullanabilmektedirler."

ÇIRAK, KALFA İLE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YERİNDEKİ MESLEKİ EĞİTİMLERİNDEN SORUMLU OLAN PERSONEL OLARAK KİMLER GÖREVLENDİRİLİR?

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin, mevcut mezuniyet belgelerini Usta Öğreticilik kapsamında kullanıp kullanamayacakları hususunda MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Çırak, kalfa ve stajyerlere mesleki eğitim verilen işletmelerde, bu eğitimden sorumlu alanında ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış kişilerden, iş pedagojisi eğitimi almış veya doğrudan sınava girerek usta öğreticilik belgesine sahip olanların görevlendirilmesi gerekmektedir."

Ahmet KANDEMİR

 
Üst Alt