Norm Fazlası Öğretmenin Atama Durumu | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Norm Fazlası Öğretmenin Atama Durumu

  • Konbuyu başlatan feyza05
  • Başlangıç tarihi
F

feyza05

Ziyaretçi
Okulumuz bahçesinde yeni anaokulu açıldı. Böyle olunca da anasınıfı kapatıldı, kayıtlar anaokuluna yapıldı. Bir senedir anaokulunda görevlendirme çalışıyorum, anasınıfımızın resmen kapatılması ise 28 nisan. Okulda norm fazlası görünüyorum. Bu durumda atamamın yapılması için il içi yer değiştirmeyi mi beklemem gerekiyor?
 

Benzer konular

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,699
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
değerli hocam norm fazlası öğretmenler yarıyıl veya yaztaıllerınde tayın durumları olabılıyor.ama öncelıkle kendı eğitim bölgenızde olması esastır.


Norm kadro fazlası öğretmenlerimizi ilgilendiren mevzuat şunlardır.

190 sayılı kanun hükmünde kararname
657 sayılı devlet memurluğu kanunu
4359 sayılı kanun
3797 sayılı kanunun norm kadro ile ilgili maddeleri
4855 sayılı kanun
norm kadro yönetmeliği
norm kadro uygulama kılavuzu
1999/90 sayılı genelge
2000/09 sayılı genelge
2000/19 sayılı genelge
2000/22 sayılı genelge
2000/28 nolu genelge
2000/64 nolu genelge
2000/68 nolu genelge
2000/81 nolu genelge
2000/95 nolu genelge
2000/100 nolu genelge
2001/14 nolu genelge
2002/79 nolu genelge
2003/33 nolu genelge

Norm kadro yönetmeliği gereğince norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, kendilerine branşlarında ihtiyaç olmadığı nedeniyle norm kadro fazlası olarak belirlenmişlerdir.

Fakat her nedense bu öğretmenler idareciler tarafından maaş karşılığı adı altında branşları dışında çalıştırılmak istenmektedirler. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin kendi branşları dışında maaş karşılığı olarak nöbet, idari görev, kütüphane memurluğu, atölye görevi gibi görevler bulunarak maaş karşılığı görevlerini doldurmaları istenmektedir.

Unutulmamalıdır ki norm kadro fazlası öğretmenlere ihtiyaç bulunmadığı için bu öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenmiştir. Ve 4359 sayılı kanun gereğince milli eğitim bakanlığına verilen öğretmen serbest kadrolarına atanmışlardır. Maaş karşılığı bir görev yapmaları gerekmemektedir. Norm kadro fazlası öğretmenler kadroları kaldırılan devlet memurları statüsündedirler.ayrıca idare bir kişiyi bir yerden alıp başka bir yere ataması halinde yeni atandığı yerdeki çalışma şartları önceki çalışma şartlarından ağır olamaz.

4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91. maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE

"Madde 9 - Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.

(Değişik 5/7/1991 - KHK - 434/1 md.; Aynen kabul : 26/12/1991 - 3767/1 md.) Kanunlar ve anlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemeyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya,mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.

Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda bir defa yapılır."

4359 SAYILI KANUNDA

"Geçici Madde 3-Bu Kanunun 9,10,11 ve 12 nci maddeleri ile değiştirilen 3797 sayılı Kanunun 53,56,61 ve 62 nci maddelerinde belirtilen işlemler bu Kanunun yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Kadroların belirlenecek norm kadro sayılarına göre dağıtılmasından sonra mevcut personel bu kadrolar ile ilişkilendirilir. İhtiyaç fazlası personelin memuriyet mahalli içerisindeki ya da istekleri halinde memuriyet mahalli dışındaki boş kadrolara atamaları yapılır.

Bu şekilde atamaları yapılamayan personel, bulundukları birimde şahsa bağlı olarak eski görevlerini yapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka birimlere atanamazlar. Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde, yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele en son kadrosu esas alınarak aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

Memuriyet mahalli içindeki birimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personelin durumuna uygun olan bir kadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanırlar. "


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA;

"Kadroları kaldırılan devlet memurları:
"Madde 91 - Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder.

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

(Ek: 31/7/1970 - 1327/42 md.) Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde esaslarına uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler. "


Deyimler:
"Madde 147 - (Değişik:30/5/1974 - KHK/12;Aynen kabul:15/5/1975 - 1897/1 md.)
Bu Kanunda geçen;
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, " İfade eder."

Bu bağlamda norm kadro fazlası öğretmenlere branşları dışında maaş karşılığı bir görev verilmesi kanunlara aykırıdır. Zaten öğretmenin maaş karşılığı branşında gireceği ders olsaydı norm kadro fazlası olmazdı, ama bu öğretmenlerinde bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünülerek 2000/81 nolu genelge çıkarılmıştır bu genelge dikkatle incelendiğinde öğretmeninin eğer kendi branşında dersi varsa maaş karşılığı eğer yoksa diğer derslerde istekli olması halinde ücretle görevlendirilmesi gerektiğini belirtir. Bu görevlendirmeler içinde:2000/81 nolu genelgede

"a) 11-15 Eylül 2000 tarihleri arasında öğretmenlere gerekli duyuru yapılacak duyuruda başvuru süresi, zamanı ve yeri belirtilecektir.

b) Başvurular, 18-22 Eylül 2000 tarihleri arasında kabul edilecektir.

c) Görevlendirmeler, okul/koordinatör okul müdürünün bildirimi, il milli eğitim müdürünün önerisi üzerine valilik onayı ile 2-6 Ekim 2000 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.

d) Görevlendirilen öğretmenlere ilişkin bilgiler, EK-2 Formla 27 Ekim 2000 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü Otomasyon Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir."

hükümlerindeki yapılacak işlemlerin her yıl yenilenmesi gerekir başvurularda hizmet puanlarına göre değerlendirme yapılacaktır. Ve bu hizmetler karşılığında 2000/81 nolu genelgede belirtilen ücret yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ödeme yapılmalıdır. Ve 4359 sayılı kanunun geçici 3. maddesi 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 9.maddesi ve 657 sayılı kanunun 91 maddeleri gereğince norm kadro fazlası öğretmenlerin maaş karşılığı olarak branşı dışında bir işle maaş karşılığının doldurulması kanunlara aykırıdır.

"a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların;

1) 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında her türlü yasal izin, geçici görev veya diğer zorunlu nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılan öğretmenlerden boşalacak dersleri okutmak üzere,

2) 8 inci maddesi kapsamında yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları ile ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda, okuma-yazma kurslarında, İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında ve açık öğretim kurumları Öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitimi uygulamalarında,

3) 13 Üncü maddesi kapsamında yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak,

4) 16 ncı maddesi kapsamında ders dışı eğitim çalışmalarında,

5) 18 inci maddesi kapsamında ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlama, geliştirme, inceleme, araştırma; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlama veya sağlama; makine, Teçhizat ve ders aracı üretme; belirli bir projede uzmanlık kazandırma çalışmalarında,

6) 21 İnci maddesi kapsamında milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarında her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde,

b) İngilizce eğitim yapan yüksek Öğretim kurumlarından mezun olanlar ile yüksek öğrenimleri öncesinde hazırlık sınıfında veya Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde İngilizce eğitim görerek başarılı olan, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre Almanca ve Fransızca öğretmeni olarak atanabilme koşullarını taşıyanlardan yüksek öğretim veya yüksek öğretim Kurumlarıyla bakanlığımızın işbirliği çerçevesinde İngilizce, alanında açılan en az 2,3 ay süreli (en az; 240 saat) kursları tamamlayan. Kamu Personeli Yabancı Dil bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce alanında (E) düzeyinde (50 puan) başarılı olan sınıf öğretmenleri ilköğretim okullarında İngilizce derslerinde

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarınca açılan en az 2-4 ay süreli Bilgisayar Kurslarına katılarak başarılı olduğunu belgelendirenler. ilköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında bilgisayar derslerinde.

d) Esas alanları (branşları) müzik, resim-iş ve iş eğitimi olan öğretmenlerin bu branşlara ilişkin norm kadrolarla ilişkilendirmeleri yapıldıktan sonra, ilköğretim kurumlarında müzik, resim-iş ve iş eğitimi derslerinde öğretmen açığının bulunması durumunda, daha önce hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen sınıf öğretmenlerinden norm kadro fazlası olarak ayrılanlar,
bu kurumlarda anılan dersleri okutmak üzere,

e) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi branş öğretmenleri, ilköğretim okullarının 4 ve 5 inci sınıflarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde,

f) Okul öncesi öğretmeni ihtiyacının karşılanamaması durumunda, bu alandaki öğretmen ihtiyacı için sınıf öğretmenleri,

g) ilgili mevzuatı çerçevesinde; öğrencilerin öğretim yılı içinde yapacakları staj çalışmalarında, mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğine yönelik tanıtım programlarımın hazırlanmasında; il millî eğitim danışma kurullarınca belirlenecek yarışmaların düzenlenmesi ve yürütülmesinde, veli ve öğrenci eğitimine yönelik olarak beslenme, sağlık, boş zamanların değerlendirilmesi ve verimli ders çalışma konularında program hazırlanmasında; hazırlanan program çerçevesinde toplantı, seminer ve sempozyum vb. organizasyonlarda konuşmacı düzenleyici olarak ve eğitim kurullarınca belirlenen çalışmalarda,

görevlendirilebileceklerdir."

2000/810nolu genelgede yukarıda belirtilen kısımlarda norm kadro fazlası öğretmenler görevlendirilebileceklerdir. Bu görevlendirmelerin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların ilgili maddelerine göre eğer branşı içinde ve mesai saatleri süresince derse girerse maaş karşılığı diğer durumlarda ücret yönetmeliğinde belirtildiğine göre karşılığında ücret ödenmesi gerekmektedir.

Devletimiz kamu maliyesi açısından norm kadro fazlası öğretmenlerin demoralize olmamaları ve devletin zarar uğramaması için 2002/79 nolu genelgeyi yayınlayarak norm kadro fazlası öğretmenlerin öncelikle daha önceki görev yaptıkları okul atanmalarını ve eğer okullarında branşlarında girebilecekleri dersler var ise bu derslere girmelerini emretmiştir. Genelgeye göre norm kadro içindeki öğretmenler ile fazlalık öğretmenlere dersler maaş karşılığı dağıtılacak kalan dersler norm içersindeki öğretmenlere ücretli olarak verilecektir.

Ayrıca 2002/79 nolu genelgenin 5. maddesinde göre ikametlerine uygun olan okullarda görevlendirilmesi konusunda özen gösterilmesini hükmektedir.

"5. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin görevlendirilmelerinde, mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından, daha önce görev yaptıkları veya ikametlerine uygun olan okullar olmasına, birden fazla okul veya kurumda görev verilecekler bakımından ise aynı eğitim bölgesi içinde ve ulaşım koşulları uygun olan okullar olmasına özen gösterilecektir."

Norm kadro fazlası öğretmenlerin il içi ve iller arası atanmalarını kolaylaştırmak amacıyla illere norm kadro sayılarının % de 5. nispetinde il milli eğitim müdürlüklerine kadrolar verilmiştir. Bu kadrolarla ilgili açıklamalar 4855 sayılı kanun ile 2003/33 sayılı genelgede yer almaktadır.

NORM KADRO YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
"Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.
Bu fazlalığın giderilmesine kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç. Hiçbir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır."

 
F

feyza05

Ziyaretçi
Verdiğiniz bilgilerden dolayı Teşekkür Ederim Mehmet Hocam...
 

papatyam

Kayıtlı Üye
Katılım
9 Eyl 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
51
Konum
ankara
sayın hocam,
çalıştığım kurumda 2007-2008 öğretim yılından beri norm fazlasıyım. Bu arada muhasebe öğretmeniyim. ANCAK 20 SAAT BU SENE DERSİM VAR. ilçe milli eğitim başka bir okula branşım ile uygun bir görevlendirme yapacakmış.ilçenin göndereceği okulun şartları okulumdan kötü. Bu arada  çalıştığım ilçe ikamet ettiğim ilçe değil. Eşimin işyerinin olduğu ilçe de değil. bu ilçede ihtiyaç olmadığı için tayin isteyemiyorum .Ama çalıştığım ilçe de de norm fazlasıyım. Her sene başka okullara olmadık anlarda görevlendirilmek istemiyorum. Ne yapabilirim . Cevabınız için şimdidien teşekkürler.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,699
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
değerli hocam il içi tayın donemınde norm fazlası öğretmen olarak tayın ıstemek en doğal hakkınız
 

şimal67

Kayıtlı Üye
Katılım
9 Eyl 2009
Mesajlar
6
Tepki
0
Puan
0
Yaş
48
Konum
zonguldak
Hocam Peki Norm Fazlası İsek Yarıyıl Tatilinde İl Dışı Tayin Yapabiliyor Muyuz?yapabilirsek De Otomatik Olarak Atama Sayfamız Açılır Mı Bize Yoksa Dilekçe Mi Vermek Lazım Tayinle İlgili?
 

DOCEF

Kayıtlı Üye
Katılım
7 Haz 2010
Mesajlar
2
Tepki
0
Puan
0
Yaş
44
Konum
ANTALTA
Norm Fazlası Öğretmene İl Dışı Tayinlerde 12 Puan Fazla Veriliyormuş.doğru Mu?
bu Hangi Yönetmelikte Ve Ya Genelgede Var?
lütfen Cevaplayınız.
teşekkürler
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,699
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Var Hocam Doğrudur.su An Musaıt Değilim Evrak İçin Ama Özür Ve Norm Fazlası Tüm Basvurularda 12 Puan Verılır
 

ngezen

Kayıtlı Üye
Katılım
23 Haz 2010
Mesajlar
2
Tepki
0
Puan
0
Yaş
43
Konum
istanbul
Merhaba Hocam Bilişimteknolojileri Öğretmeniyim İl İçi Tayin İstedim Ve 2. Tercihim Geldi Ancak Atandığım Okula Norm Fazlası Olarak Atanmışım Ancak Atamalar Esnasında Bu Okul Açığının Giderildiğine Dair Bir Bilgi Vermemiş Oyüzden Listede Okul Doğal Olarak Boş Görünüyordu Şimdi Benim Sorum Şu Ben Burda Göreve Başladığımda Beni Başka Bir Yere Görevlendirirlermi Bu Arada Benden Önce Atanmış Olan Öğretmen Sözleşmeli O Mu Gider Yoksa Ben Mi Birde Ben Eylülde Doğum İznine Ayrılacaktım Zaten Bu Benim Durumumu Etkilermi Cevaplarsanız Sevinirim Şimdiden Teşekkürler
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,699
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Hocam Ekteki Yazı Tam Sizi Anlatıyor İncelemenizi Öneririm.
 

Ekli dosyalar

  • bakanlik_emri_tayin.pdf
    102.4 KB · Görüntüleme: 10

ngezen

Kayıtlı Üye
Katılım
23 Haz 2010
Mesajlar
2
Tepki
0
Puan
0
Yaş
43
Konum
istanbul
Hocam Yazıdan Anladığım İptal Ettirmeden Açık Olan Başka Bir Okula Dilekçe Vererek Atamamın Yapılabileceği Değilmi Peki Ben Bu Dilekçeyi Okulamı Ulaştırıcam İlgilendiğiniz İçin Çok Teşekkürler
 

bllzgr

Kayıtlı Üye
Katılım
30 Haz 2010
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
44
Konum
isatanbul
İyi Günler Hocam;
ben İl İçi Tayinle Gittiğim Okulda Norm Kadro Fazlası Durumuyla Karşılaştım. Gittiğim Okulda Bir Stajyer Öğretmen Var. Hizmet Puanı Açısından Stajyer Olduğu İçin Puanı Benden Daha Az.acaba Norm Fazlası Hangimiz Oluruz. Stajyer Öğretmenin Stajyerliği Kalkmadığı İçin Başka Bir Okula Gidemiceğini, Dolayısıyla Norm Fazlasının Ben Olucağımı Duydum, Nekadar Doğru? Şimdiden Teşekkürler...
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,699
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Hocam Stajer Öğrt.kadroya Daha Gecmedıklerı Icın Maalesef Duymus Olduğunuz Bilgi Doğrudur.
 

sezgi35

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
3
Tepki
0
Puan
0
Yaş
46
Konum
izmir
mehmet' Alıntı:
var Hocam Doğrudur.su An Musaıt Değilim Evrak İçin Ama Özür Ve Norm Fazlası Tüm Basvurularda 12 Puan Verılır
merhaba Hocam. Okuumuzda Bir Öğretmen Açığı Varken İki Öğretmen Ataması Yapıldığı İçin Puanım Az Olduğundan Ben Norm Fazlası Durumuna Düştüm. Zaten Tayin İsteyecektim Çıkmadığı Durumda Yapılan Bu Haksızlığa Hukuki Anlamda Başvuru Yapabiliyormuşum Sanırım. Ancak Şu An Sormak İstediğim İl İçi Tayin Başvurumu Yaparken Norm Fazlası Durumunun Bir Öncelik Olmayacağını İşaretlemesem De Olacağını Söylediler. Puan Veriliyor Demişsiniz İl İçi Başvurularda Da Geçerli Mi Bu İşaretlemelimiyim Yoksa Çıkmadığı Durumda Okulda Yapılan Bu Haksızlığı Lehime Çevirebilirmiyim ? Acil Yanıt Alırsam Çok Sevinirim.şu An Başvurumu Tamamlamak Üzereyim Çünkü. Teşekkürler.
 

sezgi35

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
3
Tepki
0
Puan
0
Yaş
46
Konum
izmir
Teşekkür Ederim Hocam. İşaretledim Ancak Ekranda Puanım Aynıydı. Sonra Mı Değişiklik Olur Bilemem. Ve Şu Saat İtibariyle Hala İl Onayı Verilmemiş Onay Bekliyor Yazıyor. Dilerim Kadroda Yaptıkları Hatayı Yapıp Mahkemelik Bir Durum Daha Yaratmazlar.
 

sezgi35

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
3
Tepki
0
Puan
0
Yaş
46
Konum
izmir
Merhabalar.teşekkür Ederim İnşallah Hayırlısı Olur. Norm Fazlası Durumundayım Seçeneğini İşaretlememin İtiraz Hakkımı Elimden Aldığı Şeklinde Duyumlar Aldım Ancak Doğrumudur Bilemem. Çünkü Ortada Bir Adaletsizlik Var Yeterli Kadro Varken Fazlada Atama Yapıldı Üstelikte Öğretmen İhtiyacı Olan Çok Yakın Bir Okuldan. Tayinim Çıkmadığı Durumda İtiraz Edemezsem Ve Başka Okullara Gönderilirsem Çok Kötü Olur Bu.
 
Üst Alt