Okul Öncesi Yönetmeliğinin son hali | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Okul Öncesi Yönetmeliğinin son hali

  • Konbuyu başlatan feyza05
  • Başlangıç tarihi
F

feyza05

Ziyaretçi
Okul Öncesi Yönetmeliğinin son hali
 

Ekli dosyalar

  • okul_oncesi_yonetmelidhinin_son_hali.doc
    163.5 KB · Görüntüleme: 119

Benzer konular

F

feyza05

Ziyaretçi
Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği değişti‏


Eylül 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26989

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ibaresi, "5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ü) bendi eklenmiştir.

"ü) e-okul: Millî Eğitim Bakanlığı okul yönetim bilgi sistemi olup okullara ait her türlü iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendindeki "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" ibaresi, "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - Okul öncesi eğitim kurumuna kayıtlar, ilköğretim kurumları kayıtları ile birlikte haziran ayında başlar ve çalışma takviminde belirtilen zamanlarda e-okul sistemi üzerinden aday kayıt bölümüne yapılır. Kayıt işlemi sırasında çocuğun, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanındaki bilgileri kontrol edilir. Zorunlu hâllerde e-okul sistemine kaydı yapılamayanların kayıtları, e-okul sistemine işleninceye kadar geçici olarak aday kayıt defterine de yazılabilir. Aday kayıtları, eylül ayının sonuna kadar kesin kayda dönüştürülür ve çocuklara okul numarası verilir. Çocukla ilgili işlemler e-okul sisteminde okul numarasıyla da takip edilebilir. Bu numara, çocuğun okuldan ilişkisi kesilinceye kadar başka bir çocuğa verilmez."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki "mayıs ayı" ibaresi, "nisan ayı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

"e) İlköğretim kurumlarının birinci sınıfına kayıt hakkı kazanmış olmakla birlikte fiziksel olarak yeterli gelişim sağlayamamış çocuklar, velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) (c) bendine göre yapılan kayıtlar belgelendirilir ve e-okul sistemine işlenir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Bu ilan Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile millî eğitim müdürlüklerinin internet adreslerinden de duyurulur." ibaresi ilave edilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Çocukların devamsızlıkları, e-okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (t) ve (u) bentleri eklenmiştir.

"l) İlgili makamlarca yazılı, basılı ya da elektronik ortamda yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer emirlerin ilgililere duyurulmasını sağlar. Mevzuatın uygulanması ile ilgili önlemleri alır."

"t) Okulun çevresinde müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından alan taraması yapılmasını sağlar."

"u) Çocukların sabahçı, öğlenci ve tam gün olarak gruplandırılmasında çalışan anne ve babaların taleplerini göz önünde bulundurur."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkraya aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

"Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereğince kendisine verilen ders ve ek ders görevini yapmak zorundadır."

"c) Her çocuk için ayrı ayrı düzenlenen Kişisel Bilgi Formu ile Kazanım Değerlendirme Formundaki bilgileri e-okul sistemine işler. Çocukların gelişim ve sağlık kayıtlarını tutarak yıl sonu gelişim raporları ve öğrenci dosyalarını hazırlar."

"n) Grubundaki çocukları gözlemleyerek üstün yetenekli çocukların rehberlik araştırma merkezine bildirimini sağlar."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ana sınıfı öğretmenlerine nöbet görevi verilmez. Bu öğretmenler, bölümlerinin dışında ve okulda boş geçen derslerin doldurulmasında görevlendirilemez."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Köy ve beldelerde görevli okul öncesi eğitimi öğretmenleri, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekle ilgili çalışmaları, okul yönetimi ve millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okul öncesi eğitim kurumunda yapabilirler. Meslekle ilgili çalışmaları tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, bu çalışmalara katıldıklarını gösterir okul müdürlüğünden alacakları yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bu yazının bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

"i) 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak okulun ambar memurluğu ve taşınır mal kayıt ve kontrol yetkilisi görevlerini yürütür."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her ayın 20 sine kadar" ibaresi, "her ayın 15 ini takip eden ilk üç iş günü içinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Anaokulunun bütçesi, onaylanmasından sonra en geç bir hafta içinde e-okul sistemine işlenir."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin başlığı ile maddede geçen "Satın Alma Komisyonu," ibareleri "İhale Komisyonu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin başlığı "Muayene ve Kabul Komisyonu" şeklinde, madde metni içerisinde geçen "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" ibareleri, "Muayene ve Kabul Komisyonu" ve son fıkrasındaki "Ayniyat Talimatnamesi" ibaresi de "Taşınır Mal Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu etkinlikler, öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program çerçevesinde yapılır. Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çocukların gelişim düzeyi ve velilerin ekonomik durumları da dikkate alınarak okul öncesi eğitimi yıl sonu şenlikleri düzenlenebilir."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu düzenleme yapılırken; çocukların motor becerilerinin ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, gezip oynamalarına imkân sağlanması, çevre sevgisinin kazandırılması, trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları ve bahçenin ağaçlandırılması için yeterli toprak alanın bulundurulmasına özen gösterilir."

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 55 - Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gelişim, eğitim ve sağlık durumları ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlem-gelişim dosyası tutulur. Gözlem-gelişim dosyasındaki bilgiler öğretmen tarafından e-okul sistemindeki bölüme işlenir."

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 56 - Okul öncesi eğitim kurumlarında, her çocuk için tutulan gözlem-gelişim dosyası bilgileri doğrultusunda öğrenci dosyası tutulur. Bu dosyada yer alan çocuğa ait kişisel bilgiler, öğretmen tarafından e-okul sistemindeki bölüme işlenir.

Bu dosya, istekte bulunulması durumunda çocuğun kayıt yaptırdığı ilköğretim okuluna gönderilir."

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin EK Madde 1 ine "Çocuk kulüpleri" başlığı eklenmiş, EK Madde 1 den sonra gelmek üzere aşağıdaki "EK Madde 2, EK Madde 3 ve EK Madde 4" ilave edilmiştir.

"Gezici sınıflar

EK MADDE 2 - Kenar bölge ve kırsal kesimdeki ekonomik durumu yetersiz aile çocuklarının okul öncesi eğitimden yararlandırılması amacıyla gezici otobüs içerisinde ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti veren gezici sınıflar açılabilir. Gezici sınıfların çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir."

"Tatil günleri

EK MADDE 3 - Okul öncesi eğitim kurumlarının tatil günleri ve dönemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen;

1) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü öğleden sonra başlar, 29 Ekim günü akşamı sona erer),

2) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan günü),

3) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü),

4) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü),

5) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'de başlar 3,5 gündür),

6) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'de başlar 4,5 gündür),

7) Yılbaşı Tatili (1 Ocak günü),

b) Cumartesi ve Pazar günleri,

c) 24 Nisan, 20 Mayıs ve mahalli kurtuluş günleri,

d) Başlama ve bitiş tarihleri Bakanlıkça belirlenen yarıyıl ve yaz dönemleri.

"İçme suyu ve deposu

EK MADDE 4 - Okullarda sürekli olarak sağlıklı ve yeterli miktarda içme ve kullanma suyunun bulundurulması zorunludur. Su depolarının temizlik ve bakımının yapılmasına özen gösterilir. Depoların temizliği ve ilaçlanması, il sağlık müdürlüğü ve belediyelerle iş birliği yapılarak çocukların okulda bulunmadıkları zamanlar ile yarı yıl ve yaz tatili dönemlerinde yapılır."

MADDE 23 - EK-6 Sözleşme Örneğinin ikinci maddesinde yer alan "her ayın 20 sine kadar" ibaresi, "her ayın 15 ini takip eden ilk üç iş günü içinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


 

kartopu

Kayıtlı Üye
Katılım
13 Eyl 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
46
Konum
van
Arkadaşlar şimdi sınıf defteri tutmayacakmıyız?Net bir resmi açıklama görmedimde.bilgi verirseniz sevinrim.
 
F

feyza05

Ziyaretçi
Hayır sınıf defteri artık tutmuyoruz, ilgii resmi yazıyı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz..

http://www.egitimciyim.net/forum/index.php?topic=6051.0
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
hocam sayenizde önemli bir konuda bilgi sahıbı olduk.sağ olun..
 
F

feyza05

Ziyaretçi
Rica ederim Mehmet Bey...
 

NnihanN

Kayıtlı Üye
Katılım
23 Eki 2009
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
39
Konum
eskiþehir
Yönetmeliğin Tamamını Nerden İndirebilirim?
 
S

sevgiseli42

Ziyaretçi
Aşağıdaki Linkte Tamamını Son Değişiklikleri İle Birlikte Bulabilirsiniz...

http://www.egitimciyim.net/forum/index.php?topic=9272.msg16523#msg16523
 
Üst Alt