görevlendirme idarecilik | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

görevlendirme idarecilik

OSMANFARUK

Çalışkan Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
35
Tepki
0
Puan
0
Yaş
50
Konum
ÝSTANBUL
Valilik oluruyla çalışan müdür yardımcılığı görevlendirme süresi kaç aydır?
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
6 ay da bir alınması gerekir.bakanlık olurları da yılda bir yenilenmesi gerekir.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-507/11707 27/02/2007
Konu : Ek ders ücreti


14- Kararın 21’inci maddesinde, geçici olarak görevlendirilenlerin yararlanacağı ek ders
ücretleri düzenlenmiştir. Düzenleme merkez ve taşra teşkilatında yapılacak geçici
görevlendirmeler için ayrı uygulama yapılmasını gerektirmektedir.
Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanılabilmesi için öncelikle personelin asıl kadro görevi
için ek ders ücreti öngörülmüş olması gerekmekte olup, merkez teşkilatındaki geçici
görevlendirmelerin Bakan veya Personel Genel Müdürünün onayı, taşra teşkilatındaki geçici
görevlendirmelerin ise Bakan veya valilik onayı ile yapılmış olması gerekmektedir. Bu
yetkililer dışındaki görevlilerce onaylanan görevlendirme işlemleri bu madde kapsamında
değerlendirilmeyecektir. Yine, bu kapsamda ek ders ücreti ödemesinin sürdürülebilmesi
bakımından merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için görevlendirilmeye ilişkin onay
tarihinden itibaren bir yıl, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için ise
görevlendirilmeye ilişkin onay tarihinden itibaren altı ay sonunda yeniden aynı usulle onay
alınması ve görevin fiilen yapılması gerekmektedir.
Bu bağlamda, daha önce geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirme onayları gözden
geçirilecek ve daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerden merkez teşkilatındakiler
bakımından bir yıllık süreyi, taşra teşkilatındakiler bakımından ise altı aylık süreyi
dolduranların görevlendirilme onayları, ihtiyaç duyulması hâlinde yukarıda belirtilen süreler
sınırlılığında olmak üzere en geç 31/03/2007 tarihine kadar alınacak onaylar doğrultusunda
uzatılacaktır. Bu durumda olanlardan ihtiyaç duyulmadığı için görevlendirilme süreleri
uzatılmayanlar aslî görevlerine dönecektir. Bundan sonra bu kapsamda alınacak görevlendirme
onayları da, geçici görevlendirmenin yapıldığı yer dikkate alınarak maddede belirtilen süreler
sınırlılığında düzenlenecektir
 

yundermur

Çalışkan Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
3 Eyl 2007
Mesajlar
45
Tepki
0
Puan
0
hocam  x  okulunda bir yıldır sınıf öğretmeni olarak çalışan kişi bu yıl  görevlendirme ile başka bir okula md.yrd. olarak atansa  bu kişi  il içi tayinlere bu yılın sonunda başvurabilir  mi yoksa  bu yeni görevlendirildiği okuldada mı  iki yıl geçmesi gerekir.

 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
hocam gorevlendırmelerde kadronuz eskı oklunuzda kalacağından 2 yıl bekemenıze gerek yok.ama tayın olursanız o zaman gerekir.
 

abisi

Kayıtlı Üye
Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
3
Tepki
0
Puan
0
Yaş
41
Konum
Ankara
hocam merhaba. ben geçen yıl valilik oluruyla müdür yardımcılığı yaptım. görev sürem dolmasına rağmen bana uzatıldığına veya son verildiğine dair hiçbir bilgi verilmedi. üstelik görevlendirmemde asli görevini yapmak şartıyla ibaresi bulunduğundan dolayı derslerime de devam ettim. bu yıl görevimden ayrıldım ve başka bir arkadaş yine aynı şekilde okulumuza müdür yardımcısı oldu. ve bu arkadaşın dersleri de başka arkadaşlara paylaştırıldı.
sorum şu olacak. bu tarz görevlendirmelerde belli bir standart yok mudur? yani bana asli görevimi yaptırırken bu arkadaşa yaptırmıyorlar mı? ilgili yönetmeliği çok aramama rağmen bulamadım. bu konuda bilgisi olan varsa lütfen bana yardımcı olsun. şimdiden teşekkürler...
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
değerli hocam sorunuza tam manasıyla cevap verebılmem için valılık olurunuzdakı ifadeyi bilmem gerekir.ki siz asli gorevını aksatmamak kaydı ile dediğine göre evet derslere devam etmek zorundasınız.yanı ıkıncı bir gorev olarak verilmiş oluyor.sanırım 86.madde olmalı.bu konuda devet meurları kanunun 86 ve 90.maddelerine bakmaınız tavsıye ederım.

  VEKALET GÖREVİ VE AYLIK VERİLMESİNİN ŞARTLARI:

    Madde 86 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

    Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

    Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

    Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacıl ık,köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile , açıktan vekil atanabilir.

    Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

    Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

    Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

    Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suret iyle memurlar arasından atama yapılabilir.

    İKİNCİ GÖREV YASAĞI:

    Madde 87 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

    Memurlara;

    a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

    b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

    c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

    ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,

    İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.

    Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.

    İKİNCİ GÖREV VERİLECEK MEMURLAR VE GÖREVLER:

    Madde 88 - (Değişik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

    Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

    A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

    B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

    1) (Değişik alt bent: 29/11/1984 - KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

    2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

    İkinci görev olarak verilebilir.

    (Değişik fıkra: 23/02/1995 - KHK - 547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;

    a)Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı, *1*

    b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,

    c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

    d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri.

    İkinci görev olarak yaptırılabilir.

    DERS GÖREVİ:

    Madde 89 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12)

    Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

    Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.

    BİRLEŞEMİYECEK GÖREVLER:

    Madde 90 - (Değişik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

    Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

 

abisi

Kayıtlı Üye
Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
3
Tepki
0
Puan
0
Yaş
41
Konum
Ankara
hocam aradıgım soruya tam cevabı bulamadım. ama ilgilendiğiniz ve bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
aslında tam cevabı var hocam:=) da sanırım sizin istediğiniz yanı içinizden gecen değil:=)
 
G

GÖRKEM

Ziyaretçi
Herkese iyi akşamlar,
Ben bu yılan hikayesini de geçen yönetici atama yönetmeliğinin ne zaman yenileneceği konusunu soracaktım.
Herkes konuyla ilgili duyumlarını paylaşırsa sevinirim.
 

vndl

Kayıtlı Üye
Katılım
10 Eki 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
39
Konum
istanbul
merhaba hocam bir soru soracaktım ben vekil öğretmenlik yapıyorum acaba görevlendirme veya geçici olarak idarecilik yapabilir miyim? Şartlar uygun olursa böyle bir durum gerçekleşebilir mi?
şimdiden teşekkür ederim.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
hocam maalesef oyle bır durum söz konusu değil bu hak sözlesmeli ve kadrolu öğretmenlere verilmiştir.
 

fnilay

Kayıtlı Üye
Katılım
8 May 2009
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
40
Konum
ankara
Sayın Hocam, 2,5 Yıllık Kadrolu Ana Sınıfı Öğretmeniyim. Son 3 Aydır Aynı Kurumda Geçici Görevlendirme ( Valilik Oluru) İle Müdür Yardımcılığı Yapıyorum. Yıllık İznim Varmı, Varsa Süresi Nedir? İlginize Şimdiden Çok Teşekkürler.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Fnilay  Hocam Tabıkı Var.bir Yönetici Bu Goreve Basladıktan 6 Ay Sonra Olmaküzere 1-10 Yıllık Devlet Memuruna Yılda 20 Gün.11ve Üzerinde İse 30 Gündür.
 

abisi

Kayıtlı Üye
Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
3
Tepki
0
Puan
0
Yaş
41
Konum
Ankara
abisi' Alıntı:
hocam Merhaba. Ben Geçen Yıl Valilik Oluruyla Müdür Yardımcılığı Yaptım. Görev Sürem Dolmasına Rağmen Bana Uzatıldığına Veya Son Verildiğine Dair Hiçbir Bilgi Verilmedi. Üstelik Görevlendirmemde Asli Görevini Yapmak Şartıyla İbaresi Bulunduğundan Dolayı Derslerime De Devam Ettim. Bu Yıl Görevimden Ayrıldım Ve Başka Bir Arkadaş Yine Aynı Şekilde Okulumuza Müdür Yardımcısı Oldu. Ve Bu Arkadaşın Dersleri De Başka Arkadaşlara Paylaştırıldı.
sorum Şu Olacak. Bu Tarz Görevlendirmelerde Belli Bir Standart Yok Mudur? Yani Bana Asli Görevimi Yaptırırken Bu Arkadaşa Yaptırmıyorlar Mı? İlgili Yönetmeliği Çok Aramama Rağmen Bulamadım. Bu Konuda Bilgisi Olan Varsa Lütfen Bana Yardımcı Olsun. Şimdiden Teşekkürler...
mehmet' Alıntı:
değerli Hocam Sorunuza Tam Manasıyla Cevap Verebılmem İçin Valılık Olurunuzdakı İfadeyi Bilmem Gerekir.ki Siz Asli Gorevını Aksatmamak Kaydı İle Dediğine Göre Evet Derslere Devam Etmek Zorundasınız.yanı Ikıncı Bir Gorev Olarak Verilmiş Oluyor.sanırım 86.madde Olmalı.bu Konuda Devet Meurları Kanunun 86 Ve 90.maddelerine Bakmaınız Tavsıye Ederım.

  Vekalet Görevi Ve Aylık Verilmesinin Şartları:

    Madde 86 - (değişik Madde: 30/05/1974 - Khk/12; Değiştirilerek Kabul: 15/05/1975 - 1897/1 Md.)

    Memurların Kanuni İzin, Geçici Görev, Disiplin Cezası Uygulaması Veya Görevden Uzaklaştırma Nedenleriyle İşlerinden Geçici Olarak Ayrılmaları Halinde Yerlerine Kurum İçinden Veya Diğer Kurumlardan Veya Açıktan Vekil Atanabilir.

    Bir Görevin Memurlar Eliyle Vekaleten Yürütülmesi Halinde Aylıksız Vekalet Asıldır.

    Ancak, İlkokul Öğretmenliği (yaz Tatili Hariç), Tabiplik, Diş Tabipliği, Eczacıl Ik,köy Ve Beldelerdeki Ebelik Ve Hemşirelik, Mühendis Ve Mimarlık, Veterinerlik, Köy Ve Kasaba İmamlığına Ait Boş Kadrolara Maliye Bakanlığının İzni (mahallî İdarelerde İzin Şartı Aranmaz) İle , Açıktan Vekil Atanabilir.

    Aynı Kurumdan Birinci Fıkrada Sayılan Ayrılmalar Dolayısiyle Atanan Vekil Memurlara Vekalet Görevinin 3 Aydan Fazla Devam Eden Süresi İçin, Kurum Dışından Veya Açıktan Atananlarla Kurum İçinden İlkokul Öğretmenliğine Atanan Öğretmenler İle Veznedarlık Görevine Atananlara Göreve Başladıkları Tarihten İtibaren Vekalet Aylığı Ödenir.

    Bu Kanuna Tabi Kurumlarda Çalışan Veteriner Hekim Veya Hayvan Sağlık Memurları, Veteriner Hekim Veya Hayvan Sağlık Memuru Bulunmayan Belediyelerin Veterinerlik Veya Hayvan Sağlık Memurluğu Hizmetlerini İfa Etmek Üzere Bu Hizmetlerle İlgili Kadrolara Vekalet Aylığı Verilmek Suretiyle Atanabilirler.

    Yukarıda Sayılan Haller Dışında, Boş Kadrolara Ait Görevler Lüzum Görüldüğü Takdirde Memurlara Ücretsiz Olarak Vekaleten Gördürülebilir.

    Bu Kanuna Tabi Kurumlarda, Mali, Nakdi Ve Ayni Sorumluluğu Bulunan Saymanlık Kadrolarının Boşalması Halinde Bu Kadrolara İşe Başladıkları Tarihten İtibaren Vekalet Aylığı Verilmek Suret İyle Memurlar Arasından Atama Yapılabilir.

    İkinci Görev Yasağı:

    Madde 87 - (değişik Madde: 30/05/1974 - Khk/12; Değiştirilerek Kabul: 15/05/1975 - 1897/1 Md.)

    Memurlara;

    A) Bu Kanuna Tabi Kurumlarda,

    B) Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Kurumlar İle Sermayesinin Yarısından Fazlası Devlete Ait Bankalarda,

    C) Özel Kanunlarla Veya Özel Kanunların Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kurulan Banka Ve Kuruluşlarda,

    Ç) Yukarıdaki Bentlerde Yazılı İdare, Kuruluş Ve Bankalar Tarafından Sermayelerinin Yarısından Fazlasına Katılmak Suretiyle Kurulan Kuruluşlarla Bunların Aynı Oranda Katılmaları İle Vücut Bulan Kurumlarda,

    İkinci Görev Verilemez; Bu Kurumlardan Her Ne Ad İle Olursa Olsun Para Ödenemez Ve Yarar Sağlanamaz.

    Ancak, Bu Kanunun Memurlara İkinci Görev Verilmesini Öngören Hükümleri İle Hakem, Tasfiye Memuru Ve Bilirkişilere Takdir Olunan İl Genel Meclisi Ve İl Daimi Encümeni Başkanları, Özel Kanunlarla Kurulan Ve Asli Görevlerinin Devamı Niteliğinde Olmayan Çeşitli Kurul, Komisyon, Heyet Ve Jüri Çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye Ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Ve Özel Kanunlarla Kurulan Araştırma Kurumları Tarafından İdareyle İlgili Olarak Yapılan İnceleme Ve Araştırma Çalışmalarına Katılanlar İçin Özel Kanunlarınca Gösterilen Veya Bu Kanunlara Dayanılarak Tespit Edilen Ücretlerin Ödenmesine İlişkin Hükümler Saklıdır.

    İkinci Görev Verilecek Memurlar Ve Görevler:

    Madde 88 - (değişik Madde: 23/12/1972 - Khk 2/1 Md.)

    Bu Kanuna Tabi Kurumlarda Çalışan Devlet Memurlarına Esas Görevlerinin Yanında;

    A) Özel Kanunlarla Veya Özel Kanunların Verdiği Yetkiye Dayanılarak Memurlara Gördürülmesi Öngörülen Sürekli Hizmetler,

    B) Mesleki Bilgisi İle İlgili Olarak, Hizmet Olanakları Elverişli Bulunmak Ve Atamaya Yetkili Amir Tarafından Uygun Görülmek Şartiyle;

    1) (değişik Alt Bent: 29/11/1984 - Khk 243/15 Md.) 87 Nci Maddede Yazılı Kurumların Tabiplikleri, Diş Tabiplikleri, Eczacılıkları, Kimyagerlikleri, Veterinerlikleri, Avukatlıkları İle Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

    2) Asıl Görevlerinin Bulunduğu Bucak, İlçe Ve Zorunlu Hallerde İller Belediyelerinin Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar Ve Mimarlarca Yürütülmesi Gereken Teknik Hizmetleri,

    İkinci Görev Olarak Verilebilir.

    (değişik Fıkra: 23/02/1995 - Khk - 547/8 Md.) Asıl Görevlerinin Yanında;

    A)tabiplere; Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Müdür Yardımcılığı, Sağlık Grup Başkanlığı, Baştabiplik Ve Baştabip Yardımcılığı, *1*

    B) Diş Hekimlerine Ve Veterinerlere, Meslekleri İle İlgili Baştabiplik,

    C) Veteriner, Dişhekimi Ve Eczacılara; Baştabip Yardımcılığı,

    D) Öğretmenlere; Okul Ve Enstitü Müdürlüğü, Başyardımcılığı Ve Yardımcılığı Görevleri.

    İkinci Görev Olarak Yaptırılabilir.

    Ders Görevi:

    Madde 89 - (değişik Madde: 30/05/1974 - Khk/12)

    Her Derecedeki Eğitim Ve Öğretim Kurumları İle Üniversite Ve Akademi (askeri Akademiler Dahil), Okul, Kurs Veya Yaygın Eğitim Yapan Kurumlarda Ve Benzeri Kuruluşlarda Öğretmen Veya Öğretim Üyesi Bulunmaması Halinde Öğretmenlere, Öğretim Üyelerine Veya Diğer Memurlara Veyahut Açıktan Atanacaklara Ücret İle Ek Ders Görevi Verilebilir.

    Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve Diğer Hususlar İlgili Bakanlığın Teklifi Ve Bakanlar Kurulunun Kararı İle Tespit Olunur.

    Birleşemiyecek Görevler:

    Madde 90 - (değişik Madde: 23/12/1972 - Khk 2/1 Md.)

    Devlet Memurlarına, Vekalet Görevi, İkinci Görev Veya Ders Görevlerinden Ancak Birisi Verilebilir. Öğretmenlerin İdari Görevi Bu Hükmün Dışındadır. Bir Memurun Üstünde Birden Çok Ücretli Vekalet Görevi Veya İkinci Görev Bulunamaz.
abisi' Alıntı:
hocam Aradıgım Soruya Tam Cevabı Bulamadım. Ama İlgilendiğiniz Ve Bilgilendirdiğiniz İçin Teşekkür Ederim.
mehmet' Alıntı:
aslında Tam Cevabı Var Hocam:=) Da Sanırım Sizin İstediğiniz Yanı İçinizden Gecen Değil:=)


mehmet Hocam Selamlar. Uzun Zaman Önce Sorduğum Soruma Cevabınızı Yeni Farkettim. Son Yazdığınız Mesajda Tam Cevabı Var Demişsiniz. Bunu Biraz Açar Mısınız? Benim İçimden Geçeni De Anlamışsınız:) İlginize Teşekkürler. Ayrıca Belriteyim. Gelen İjkknci Görev Yazısında Bennim Görevime Devam Etmesi Yazılıydı.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Hocamılçe Dmk 88.maddeye Gore Size Görev Verılebılır
 
Üst Alt