MEB'den soruşturmalarda izlenecek yeni yöntem | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

MEB'den soruşturmalarda izlenecek yeni yöntem

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Danıştay 12.Dairesinin 26/12/2006 tarih Esas No:2003/3266 Karar No:2006/6688 sayılı Kararında; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmeyen 'tevhiden cezalandırma' yöntemi, soruşturma raporlarında getirilen teklifler ve verilen cezalarla uygulama kazanmıştır. Yapılan soruşturmalarla getirilen tekliflerin her bir eylem için hukuki nitelendirilmesinin yapılarak disiplin cezası teklifinde bulunulması, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amir ve kurullarının da fiilin sübuta erdiğine kanaat getirmeleri halinde verecekleri cezaların idari yargı yerlerince hukuka uygun olup olmadığına yönelik değerlendirmeleri yaparak karar vermeleri gerekirken, yasal olmayan tevhiden cezalandırma yöntemini 657 ve 1702 sayılı Kanun gibi tamamen birbirinden farklı hükümler içeren iki kanunda sayılan eylemlere uygulanarak teklifte bulunulmasında verilen cezada hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilmektedir.

Söz konusu yargı kararı gereğince,

Yapılan soruşturmalarla;

1-Getirilen tekliflerde her bir eylem için hukuki gerekçesi yazılacak.

2-Disiplin cezası teklifinde bulunulacak.

3- Suç konusu eylem, işlem, tutum ve davranışlar tek tek suçlanan kişiye bildirilerek savunması alınacak.

Bu yargı kararı gereğince yapılacak iş ve işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 2008/24 sayılı genelge ile tüm yetkililere duyurmuştur.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.08.0.TKB.0.02.01.00-/2845

29/04/2008 Konu : Disiplin Soruşturmasında Tevhid.

GENELGE (2008/ 24 )

Danıştay 5.Dairesinin 24/06/1968 tarih Esas No:1965/1639 Karar No: 1968/2944 emsal Kararı doğrultusunda ve Bakanlığımızca hazırlanan soruşturma rehberleri çerçevesinde, disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaat teklifinin yer aldığı soruşturma raporlarında, her bir farklı eylem ve fiil için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun ve 4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi Taltif ve Cezalandırılmalarına Dair Kanun kapsamında getirilen disiplin cezası tekliflerinde “tevhiden cezalandırma” yöntemi uygulana gelmiştir.

Ancak, Danıştay 12.Dairesinin 26/12/2006 tarih Esas No:2003/3266 Karar No:2006/6688 emsal Kararında ise “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmeyen 'tevhiden cezalandırma' yöntemi, soruşturma raporlarında getirilen teklifler ve verilen cezalarla uygulama kazanmıştır. Yapılan soruşturmalarla getirilen tekliflerin her bir eylem için hukuki nitelendirilmesinin yapılarak disiplin cezası teklifinde bulunulması, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amir ve kurullarının da fiilin sübuta erdiğine kanaat getirmeleri halinde verecekleri cezaların idari yargı yerlerince hukuka uygun olup olmadığına yönelik değerlendirmeleri yaparak karar vermeleri gerekirken, yasal olmayan tevhiden cezalandırma yöntemini 657 ve 1702 sayılı Kanun gibi tamamen birbirinden farklı hükümler içeren iki kanunda sayılan eylemlere uygulanarak teklifte bulunulmasında verilen cezada hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

Söz konusu yargı kararı gereğince, müfettişler, muhakkikler ve disiplin amirlerince yapılacak disiplin soruşturmaları sonucu düzenlenecek disiplin soruşturma raporlarında kanaat tekliflerinde ve disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirlerince her bir farklı eylem ve fiil için soruşturma sonucu getirilen disiplin cezası tekliflerinin uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması için; disiplin soruşturma raporlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun ve 4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi Taltif ve Cezalandırılmalarına Dair Kanun kapsamında yapılan soruşturmalarla getirilen tekliflerin her bir eylem için hukuki nitelendirilmesinin yapılarak disiplin cezası teklifinde bulunulması, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amir ve kurullarının da her bir farklı eylem ve fiil için soruşturma sonucu getirilen disiplin cezası tekliflerinin uygulanmasında isnat edilen suç konusu eylem, işlem, tutum ve davranışların tek tek suçlanana bildirilerek savunmasının alınarak karar verilmesi gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı

 

mayne

Çalışkan Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
3 Nis 2008
Mesajlar
40
Tepki
0
Puan
0
Yaş
47
Konum
mardin
merhaba arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için tşk ederim.bir sorum var yardım ederseniz sevinirim.Öğretmene  verilen cezalardan hangisini müdür verebilir?uyarı kınama maaş kesimi cezaları ve bunlara itiraz hakkı var mı müdür soruşturma sonucunu ne kadar sürede bildirmeli. bir aaya kadar uzatabilirmiş bu doğru mu tşk

 
H

hakan

Ziyaretçi
657 sayılı devlet memurları hakkındaki kanında aşağıdaki hükümler vardır hocam.

uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezalarını okul müdürü verebilir.uyarı ve kınama cezalarına 7 gun içinde itiraz edilir.üst makam yanı i/ilçe milli eğitim mdürülüğü(öğretmen veya müdür yrd. için bu.eğer okul müdürü olursa bu vali/kaymakam olur.Yani size ceza veren makamın bir üstü olacak.) uygun görürüse onaylar.veya kaldırabılır.bunlara yargı yolu açık değildir.ama diğer cezalarda yargı yolu hep açıktır.Aşağıdaki hükümlerde tüm sorularınızın cevabı var.

BÖLÜM: 7

Disiplin            Disiplin amiri ve disiplin cezaları:

            Madde 124 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/25 md.) Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.

            (Değişik: 12/5/1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile  kanunların,  tüzüklerin  ve yönetmeliklerin  Devlet memuru  ola-

Sayfa 43


4218rak  emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.

            Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:

            Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.)

            Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

            Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

            b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

            c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,

            d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

            e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

            f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

            g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

            h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

            B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

            Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,

            b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

            c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

            d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

            e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

            f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

            g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

            h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

            ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

Sayfa 44


4219            j) Verilen emirlere itiraz etmek,

            k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

            l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.

          m)(Ek:17/9/2004-5234/1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

            C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

            Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

            b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

            c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

            d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

            e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

            f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

            g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

            h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

            ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

            j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

            D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

            Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

            b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

            c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

            d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

            e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

            f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

            g) (Mülga:17/9/2004-5234/33 md.)

            h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

            ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

            j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

            k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

            l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

Sayfa 45


4220m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

            n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

            o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

            E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

            Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

            a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

            b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

            c) Siyasi partiye girmek,

            d) Özürsüz olarak (...) (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

            e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

            f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

            g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

            h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

            ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

            j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

            k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

            Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

            Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

            Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

            Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

——————————

(1)    Bu aradaki "kesintisiz 10 gün veya" ibaresi 29/11/1984 tarih ve K.H.K.-243/26. Md. ile metinden çıkarılmıştır.

Sayfa 46


4221            Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

            Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

            Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar:

            Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra,atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

            (Değişik fıkralar: 12/5/1982 - 2670/32 md):

            Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

            Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün  içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

            Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

            Zamanaşımı:

            Madde 127 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/33 md.)

            Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

            a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

            b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

            Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

            Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren  nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

            Karar süresi:

            Madde 128 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/34 md.)

            Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

            Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

            Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

            Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı:

            Madde 129 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/35 md.)

            Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye,

Sayfa 47


4222ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

            Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

            Savunma hakkı:

            Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

            Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

            Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi:

            Madde 131 – Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

            Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

            (Ek: 6/10/1983 - 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri veya Memurun Muhakematı hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.(1)

            Uygulama:

            Madde 132 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/36 md.)

            Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

            Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

            Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

            Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.

            Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

——————————

(1)    29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.'nin 55 nci maddesi uyarınca 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili maddesine apılmış sayılmaktadır. Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.

Sayfa 48


4223            Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi:

            Madde 133 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/37 md.)

            Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

            Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

            Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

            Disiplin kurulları ve disiplin amirleri:

            Madde 134 – (Değişik: 2/2/1981 - 2381/2 md.)

            Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.(1)

            (Değişik: 12/2/1982 - 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

            İtiraz:

            Madde 135 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/39 md.)

            Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.

            Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

            İtiraz süresi ve yapılacak işlem:

            Madde 136 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/40 md.)

            Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

            Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

            İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

            İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

            İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

            Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

 

mayne

Çalışkan Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
3 Nis 2008
Mesajlar
40
Tepki
0
Puan
0
Yaş
47
Konum
mardin
verdiğiniz bilgiler için tşk ederim hocam.
 
H

hakan

Ziyaretçi
rica ederim hocam katkılarınızla sitemiz kısa zamanda hakettiği yere gelecektir.
 

PAMUK

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Ağu 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
48
Konum
EDREMÝT
SORUŞTURMA SONUCUNDA HİZMETİN GEREĞİ, OLARAK MERKEZ OKULDAN KÖYE TAYİNİM ÇIKTI. İNTERNETTE ATAMAMI GÖRDÜM AMA DAHA BANA TEBLİĞ EDİLMEDİ .İTİRAZ ETMEK İSTİYORUM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
değerli hocam sanırım norm fazlası olmanızdan cıktı veya sorusma nedenı ıle.konuyu acarsanız daha fazla yardımcı olabılırız.ama su an için tebliğ edildikten sonra itirazınızı okulunuz kanalı ıle ilçeye yapın ve cevap gelmesını bekleyın.gelen cvp olumsuz olduğun da da mahkemeye başvurabılırsınız.
 
Üst Alt