Öğretmenin ücretli ders vereceği kapsamın genişlet | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Öğretmenin ücretli ders vereceği kapsamın genişlet

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Türk Eğitim Sen tarafından, sadece okullarda öğretmenlere ücretli derse girmeye izin veren ve özel eğitim kurumları, etüd merkezleri, sürücü kursları v.b.yerlerde öğretmen olmayanlara 10 saate kadar derse girme imkanı veren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumaları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin iptali yönünde Danıştay Başkanlığında dava açıldı.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA


Yürütmenin Durdurulması İstemlidir


DAVACI : Türk Eğitim Sen

(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)


VEKİL / LER : Av.Ömer SARPDAĞ – Av.Hatice AKALAN

Tel-Faks:0312-309 76 44-45 Anafartalar Cad.Yüce İşhanı K:4 No:78/65 Ulus/ANKARA


DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar/ANKARA


T.KONUSU : Davalı idarece yayınlanan 08 Mart 2008 tarih ve 26810 Sayılı Resmi Gazete Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 41-(1) “...sadece okullarda...” ibaresi ile (2) “Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer Devlet memurları ile eğitim sektörü dışındaki özel sektörde görev yapanlara özel eğitim kurumlarında haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.” İbarelerinin Öncelikle Yürütülmesinin Durdurulması ve Devamında İptali Dileklerimizin Sunulmasından İbarettir.


T.TARİHİ : 08/03/2008’dir.


İZAHAT :


Yukarıda gün ve sayı numarası belirtilen resmi gazete de yayımlanan ilgili yönetmeliğin dava konusu bölümleri hukuka aykırıdır.İptali hak ve adalet gereğidir. Şöyle ki,

1) 08 Mart 2008 tarih ve 26810 Sayılı Resmi Gazete Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 41-(1) “...sadece okullarda...” ibaresi hukuka aykırıdır. İptali hak ve adalet gereğidir. Söz konusu düzenleme gereği sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ücretli ders verilebilmektedir. Oysa 1739 Sayılı Yasa Madde 17 “Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır....” denilmektedir. Diğer taraftan, 3797 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun başlık “TEŞKİLAT” Madde 3- “M.E.B. Teşkilatı, Merkez teşkilatı ile taşra ve yurt dışı teşkilatı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.” denilmektedir. Bu anlamda, Özel Eğitim Kurumları MEB’na bağlı olup, MEB’nın izni ile faaliyette bulunmaktadır. Ancak, eğitim çalışanlarımıza sınırlı olarak sadece okullarda ücretli derse girmeye izin verilmesi kabul edilemez. Bu anlamda yapılan düzenleme anayasaya aykırıdır.Zira anayasa madde 55 gereği “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri....için gerekli tedbirleri alır.” Denilmektedir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı eğitim çalışanlarımıza bir taraftan özel eğitim kurumlarında çalışabilirsin gibi imkan yaratıyor olarak gözükse de, diğer taraftan çalışma alanını sadece okullarla sınırlı tutması bir çelişkidir. Bu husus kabul edilemez. İptali hak ve adalet gereğidir.

2) Diğer taraftan, Davalı idarece yayınlanan 08 Mart 2008 tarih ve 26810 Sayılı Resmi Gazete Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 41-(2) “Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer Devlet memurları ile eğitim sektörü dışındaki özel sektörde görev yapanlara özel eğitim kurumlarında haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.” İbaresi de hukuka aykırıdır. Zira Anayasa Madde 42 “Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür...” denilmektedir. Diğer taraftan da 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Öğretmenlik Mesleği, başlık “ Öğretmenlik” : Madde 43 – “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenlenir.” Denilmektedir. Bu anlamda, özel eğitim kurumlarında öğretmen olmayan kişilerin ders vermesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunması hukuka aykırıdır.

3) Etüt merkezlerinde, Sürücü Kurslarında eğitim çalışanlarımıza görev verilmemesini düzenleyen dava konusu düzenleme hukuka aykırıdır. Zira söz konusu yerlerde eğitim, öğretim faaliyetleri icra edilmekte olup, bu yerlerde lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına haiz kişilerin ve görevin getirdiği niteliklere sahip eğitim çalışanlarımızın görevlendirilmesi gerekli iken, vasıfsız kişilerin söz konusu merkez ve kurslarda görevlendirilmesi hukuka aykırıdır.

4) Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere iş bu davanın açılması hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : 08 Mart 2008 tarih ve 26810 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırılacak hususlarda dikkate alınarak ;

1) Davalı idarece yayınlanan 08 Mart 2008 tarih ve 26810 Sayılı Resmi Gazete Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 41-(1) “...sadece okullarda...” ibaresi ile (2) “Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer Devlet memurları ile eğitim sektörü dışındaki özel sektörde görev yapanlara özel eğitim kurumlarında haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.” İbarelerinin Öncelikle Yürütülmesinin Durdurulması ve Devamında İptaline,

2) Yargılama giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini,gereğini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

16/04/2008

Davacı (Türk Eğitim Sen) Vekili

Av.Ömer SARPDAĞ – Av.Hatice AKALAN


EKİ : Onanmış Vekaletname Örneği ( Baro Pullu –Harçlı)

08 Mart 2008 tarih ve 26810 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

 
Üst Alt